An Academic Thesaurus

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В. В.
Анотація
Тезаурус академічної лексики складено відповідно з програмою обов’язкового курсу «Академічне письмо іноземною мовою (англійською)» здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. Тезаурус містить мовні кліше та сталі вирази, які використовуються в академічному спілкуванні та можуть бути корисними під час написання доповідей на міжнародних конференціях та статей. Надана довідкова інформація може бути корисна при засвоєні здобувачами практичного курсу з дисципліни «Академічне письмо іноземною мовою (англійською)».
Опис
Ключові слова
англійська мова, вираження думок та ідей в академічному англомовному контексті, письмове та усне формулювання аргументів, написання власних текстів академічної спрямованості англійською мовою, комунікація англійською в освітньому середовищі, English language, English academic writing, English academic literature, English academic text, 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 035 Філологія, 051 Економіка, 052 Політологія, 053 Психологія, 061 Журналістика, 073 Менеджмент, 081 Право, 091 Біологія, 102 Хімія та фармація, 104 Фізика та астрономія, 106 Географія, 111 Математика, 113 Прикладна математика, 122 Комп'ютерні науки, 162 Біотехнології та біоінженерія, 292 Міжнародні економічні відносини
Бібліографічний опис
An Academic Thesaurus : метод. вказівки до практ. занять та самост. роботи з навч. дисципліни «Академ. письмо іноземною мовою (англ.) для здобувачів вищ. освіти третього (освіт.-наук.) рівня спец. 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 035 Філологія, 051 Економіка, 052 Політологія, 053 Психологія, 061 Журналістика, 073 Менеджмент, 081 Право, 091 Біологія, 102 Хімія та Фармація, 104 Фізика та астрономія, 106 Географія, 111 Математика, 113 Прикладна математика, 122 Комп'ютерні науки, 162 Біотехнології та біоінженерія, 292 Міжнар. екон. відносини / уклад.: Н. О. Бігунова, В. Ю. Неклесова, Г. В. Ткаченко. – Одеса : Букаєв В. В., 2024. – 52 с.
DOI
ORCID:
УДК
811.111’276.6:001(076)