Методичні вказівки з англійського домашнього читання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Освіта України
Анотація
Методичні вказівки з англійського домашнього читання спрямовані на формування лексичних і граматичних навичок та розвитку вмінь монологічного та діалогічного мовлення у студентів ІІ-ІІІ курсів відділення іспанської філології (денної та заочної форм навчання) з англійською як другою іноземною мовою факультету романо-германської філології. Виконання вправ допоможе також розвинути навички перекладу та навчитись роботі з художнім текстом у комунікативному аспекті.
Опис
Ключові слова
англійська мова, англійське домашнє читання, формування лексичних і граматичних навичок, розвиток монологічного та діалогічного мовлення, вміння перекладу з англійської, рецептивно-комунікативні вправи, умовно-мовленнєві лексичні та мовленнєві вправи, English language, English home reading, translation from English, 035.05 – романські мови (іспанська)
Бібліографічний опис
Методичні вказівки з англійського домашнього читання : для студентів 2-3 курсів (ден. та заоч. форм навчання) з англ. як другою інозем. мовою спец. 035.05 – ром. мови (ісп.) / уклад. О. О. Пожарицька. – Одеса : Освіта України, 2017. − 95 с.
DOI
ORCID:
УДК
811.111҆243:378.147(075.8)