Диференціація видів перфекціонізму особистості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
В статті доведено, що провідним критерієм створення концепції перфекціонізму є багатовимірність його психологічної структури, що дозволили створити диференціацію видів перфекціонізму. В статі наголошується, що прагнення до високих стандартів саме по собі не є патологічним: індивід може отримувати задоволення від наполегливої праці, прагнення до саморозвитку, самовдосконалення, покращення результатів роботи, причому він приймає для себе факт наявності межі особистого самовдосконалення.
В статье доказано, что ведущий критерием создания концепции перфекционизма есть многомерность его психологической структуры, что позволило создать дифференциацию видов перфекционизма. В статье отмечается, что стремление к высоким стандартам само по себе не является патологическим: индивид может получать удовольствие от упорного труда, стремление к саморазвитию, самосовершенствованию, улучшение результатов работы, причем он принимает для себя факт наличия границы личного самосовершенствования.
The article proved that the leading criterion is creation of the concept of perfectionism multidimensionality of its psychological structure that allowed to create a differentiation of types of perfectionism. As it was in the article noted that the pursuit of high standards by itself is not pathological: the individual may enjoy hard work, commitment to self-development, self- improvement, improve performance, and it takes an existence boundaries of personal improvement.
Опис
Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015.
Ключові слова
перфекціонізм, особистість, глобальний перфекціонізм, парціальний перфекціонізм, прагнення до досконалості, перфекционизм, личность, глобальный перфекционизм, глобальное перфекционизм, стремление к совершенству, perfectionism, personality, global perfectionism, perfectionism partial, commitment to excellence
Бібліографічний опис
Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. пр.
DOI
ORCID:
УДК