Генераційний аналіз акцесорного циркону магматичних порід і його філогенія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Генезис акцесорних мінералів можна з’ясувати під час комплексного дослідження середовища мінералоутворення з використанням сучасних фізико-хімічних методів. Оцінювання хімічних і фізичних змін мінералів безпосередньо пов’язане з тими розділами онто-генії мінералів, які невіддільні від їхньої філогенії (тобто генезису мінеральних видів і па-рагенезисів), оскільки вона є джерелом інформації філогенезу.
Genesis of accessory minerals can be exposed during complex researches of mineral-forming environment using modern physical and chemical methods. The evaluation of miner-als chemical and physical changes is directly related to those sections of minerals ontogeny which can not be separate from the phylogeny of minerals (i.e. genesis of mineral species and their paragenesises), as it is the information of phylogenesis generator.
Генезис акцессорных минералов можно выявить в ходе комплексного исследования среды минералообразования с использованием современных физико-химических мето-дов. Оценивание химических и физических изменений минералов непосредственно связано с теми разделами онтогении минералов, которые неотделимы от филогении минералов (то есть генезиса минеральных видов и парагенезисов), поскольку она является источником информации филогенеза.
Опис
Ключові слова
акцесорні мінерали, онтогенія, філогенія, типоморфізм, циркон, гранітоїди, Український щит, accessory minerals, ontogeny, phylogeny, typomorphism, zircon, granitoids, Ukrainian Shield, акцессорные минералы, онтогения, филогения, типоморфизм, циркон, гранитоиды, Украинский щит
Бібліографічний опис
Мінералогічний збірник=Mineralogical collection
DOI
ORCID:
УДК