Коуч-технології в освіті дорослих

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Бондаренко М. О.
Анотація
Постановка проблеми, її актуальність. Серед чинників, що визначають актуальність проблеми освіти дорослих можна виділити політичну ситуацію в державі й соціально-економічні зміни в ній, стан ринку праці, перетворення в освіті тощо. Починаючи з середини ХХ ст., освіта дорослих стає одним із найважливіших засобів розвитку суспільства і людини. Пріоритетним напрямом є модернізація освіти, спрямована на удосконалення змісту, форм і методів освітньої діяльності як неперервної, що забезпечує формування особистості, здатної до саморозвитку і навчання упродовж всього життя. В Україні навчання впродовж життя поки що не визнано стратегічним напрямом розвитку вітчизняної системи освіти. Проте, одним із пріоритетних напрямків розвитку освіти дорослих є визнання необхідності і подальше поширення неперервної освіти. Організаційні форми особистісно-професійного розвитку дорослих, технології особистісно-професійного розвитку різних категорій дорослих, зокрема коуч-технології в освіті дорослих сприяють розкриттю внутрішнього потенціалу особистості.
Опис
Ключові слова
коуч-технології, освіта, освіта дорослих
Бібліографічний опис
Освіта дорослих в Україні та світі [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 155-річчю Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова, 60-річчю ф-ту ром.-герм. філології та 60-річчю каф. педагогіки (Одеса, 2 жовт. 2020 р.). / за ред. проф. Л. М. Голубенко, проф. О. С. Цокур. – Одеса : Бондаренко М. О., 2020.
DOI
ORCID:
УДК