Генетична типологія малих міст регіону українського Причорномор´я

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Анотація
В статті розглядається генетична типологія малих міст в аспекті більш широкого бачення їх майбутнього з позицій генетико-географічного підходу, що буде сприяти окресленню загальної траєкторії розвитку цієї категорії міст на фоні нових викликів, обумовлених особливостями трансформації економіки в постіндустріальному, інформаційному суспільстві з його інноваційними технологіями і новими вимогами в формуванні виробництва, конкуренції, якісно нових соціальних послуг тощо. Нами було виділено в регіоні Українського Причорномор’я 5 генетичних типів малих міст.
В статье рассматривается генетическая типология малых городов в аспекте более широкого виденья их будущего с позиций генетико-географического подходу, который будет способствовать изучение общей траектории развития этой категории городов на фоне новых вызовов, обусловленных особенностями трансформации экономики в постиндустриальном, информационном обществе с его инновационными технологиями и новыми требованиями в формировании производства, конкуренции, качественно новых социальных услуг и тому подобное. Нами было выделено в регионе Украинского Причерноморья 5 генетических типов малых городов.
In article the genetic typology of small cities in aspect of wider vision of their future from positions of the genetic-geographical approach is considered. It will be promote delineation of the general trajectory of development of this category of cities against the new calls caused by features of transformation of economy in a postindustrial, information society with its innovative technologies and new requirements in formation of manufacture, a competition, qualitatively new social services, etc. We have allocated 5 genetic types of small cities in region of the Ukrainian Black Sea Region.
Опис
Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків: [б. в.], 2012, Випуск 12 (1).
Ключові слова
генетичний тип, генезис, малі міста, населення, розселення, типологія, типізація, генетический тип, малые города, население, расселения, типология, типизация, genetic type, genesis, small cities, population, moving, typology, typification
Бібліографічний опис
Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків: [б. в.], 2012
DOI
ORCID:
УДК