Освіта та її місце в типології суспільних благ

Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена визначенню місця освіти у типології суспільних благ, з’ясуванню економічних та політичних механізмів формування спри-ятливих умов для повноцінного виконання освітою своїх суспільних функцій.
Статья посвящена определению места образования в типологии общественных благ, выяснению экономических и политических механизмов формирования благоприятных условий для полноценного выполнения обра-зованием своих общественных функций.
Article is devoted to the definition of the place of education in the typology of public goods, the elucidation of economic and political mechanisms to create favorable conditions for the full implementation of the education of their public functions.
Опис
Ключові слова
освіта, благо, суспільство, образование, общество, education, public, goods
Бібліографічний опис
Розвиток економічних методів управління національною економікою та економікою підприємства : зб. наук. праць