Категорії як тема філософування у сучасному гуманітарному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Сьогодні, у зв'язку з важливістю формування культури філософського категоріального мислення, інтенсивним осмисленням проблеми категорій світовою філософською думкою, понятійно-категоріальний апарат філософії перебуває в постійному розвитку і є актуальним для наукового дослідження у сучасному гуманітарному дискурсі. Як показує історія антропосоціогенезу розвиток мислення та ставлення людини до світу відбувається за допомогою та на основі формування гранично загальних понять (категорій) як форм відображення універсальних законів об’єктивного світу та їх інтерпретації.
Опис
Ключові слова
мислення, філософування, категорії, гуманітарний дискурс
Бібліографічний опис
Старовойтова І. І. Категорії як тема філософування у сучасному гуманітарному дискурсі / І. І. Старовойтова // ІV Верниковські читання (2024) : Матеріали Наук. читань пам’яті Марата Верникова / відп. ред. В. Л. Левченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. – С. 107–111.
DOI
ORCID:
УДК