Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці РЦІМПСЕД

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Прикладне ерозієзнавство
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020) Світличний, Олександр Олексійович; П'яткова, Алла Вікторівна; Светличный, Александр Алексеевич; Svitlychnyi, Oleksandr O.; Пяткова, Алла Викторовна; Piatkova, Alla V.
  Ерозієзнавство – це міждисциплінарна наукова дисципліна, метою якої є поглиблене вивчення закономірностей формування, кількісної оцінки і прогнозу ерозійних процесів у різних природно-господарських умовах, а також принципів і методів оптимізації використання ерозійно-небезпечних земель. Основними завданнями вивчення ерозієзнавства є: ― вивчити визначення понять «ерозія», «водна ерозія», «вітрова ерозія (дефляція)», «геологічна ерозія», «нормальна ерозія» і «прискорена (антропогенна) ерозія» та існуючі класифікації видів ерозії ґрунтів; ― ознайомитися з розповсюдженням водної ерозії ґрунтів у світі і в Україні, та багатобічною шкодою від її діяльності; ― розглянути польові та лабораторні методи дослідження ерозійних процесів; ― розглянути закономірності формування і фактори водної ерозії; ― вивчити принципи і методи кількісної оцінки і прогнозу ерозійної небезпеки земель, у тому числі з використанням сучасних інформаційних і геоінформаційних технологій; ― ознайомитися з існуючою практикою боротьби з водною ерозією з використанням організаційно-господарських, агромеліоративних, лісомеліоративних і гідромеліоративних заходів і їх комплексів; ― вивчити підходи та методи оптимізації використання ерозійно-небезпечних земель; ― розглянути принципи і методи обгрунтування ґрунтозахисних систем землеробства.
 • Документ
  Ґрунтово-екологічний моніторинг. Технологія вимірювань емісії окремих парникових газів (СО2 та Н2О) за допомогою автоматичної системи Едді Коваріанс. Методичний посібник. Environmental monitoring of soil. Technology of greenhouse gases (СО2 and Н2О) emission measurement using the automated system Eddy Covariance. Guidance manual.
  (2017-01-20) Медінець, Сергій Володимирович; Медінець, Володимир Іванович; Біланчин, Ярослав Михайлович; Medinets, Sergiy V.; Medinets, Volodymyr I.; Bilanchyn, Yaroslav M.; Мединец, Сергей Владимирович; Мединец, Владимир Иванович; Биланчин, Ярослав Михайлович
  У посібнику наведено теоретичну частину, основні принципи та методологію вимірювання концентрацій і потоків вуглекислого газу, парів води та енергетичних потоків на сільськогосподарських землях. Розглянуто основні вимоги щодо встановлення системи (вибір місця, поетапна інсталяція обладнання і підключення), експлуатації (калібрування, налаштування, обробка даних) та регулярного догляду за обладнанням. Особливу увагу звернено на складність, багатостадійність та особливості обробки первинних даних. Наведено основні прийоми і способи мікрометеорологічних досліджень обмінних процесів парникових газів (на прикладі СО2) між ґрунтами і приземною атмосферою, показано, які корекції необхідно врахувати, наведено методику розрахунку величин значень потоків, продемонстровано основні способи заповнення пробілів даних. Розглянуто особливості підготовки звітних матеріалів, вимог та структуру звітних таблиць. Планується використання посібника у навчальному курсі «Ґрунтово-екологічний моніторинг» (5 курс), а також у курсі «Дослідження і картографування ґрунтів та геохімічних ландшафтів» (3 курс). Матеріали посібника рекомендуються для використання при проведенні польових ґрунтових досліджень та обробці отриманої інформації, підготовці курсових і дипломних робіт студентами геолого-географічного факультету та інших природничих спеціальностей. The Manual contains theoretical part, main principles and methodology of carbon dioxide, water steam and energy flows concentrations and fluxes measurement on arable lands. The main requirements for the system installing (choice of location, stage by stage installing and connection of equipment), operation (calibration, alignment, data processing) and regular maintenance of the equipment have been considered. Special attention has been paid to complexity and peculiarities of the data processing. The main methods and ways of micro-meteorological studies of greenhouse gases exchange processes (on an example of СО2) between soli and the atmosphere have been shown, as well as the corrections to be taken into account. The methodology of a flow values calculation has been presented, the main ways of data gaps filling demonstrated. Peculiarities of reports preparation, requirements and structure of reporting spreadsheets have been considered. It is planned to use the Manual in the training courses «Environmental monitoring of soil» (5th year) and «Studies and mapping of soils and geochemical landscapes» (3rd year). The materials from the Manual are recommended for use in field soil studies and processing of the information received, for course and diploma papers of the students of Geological and Geographical Faculty and other specialties.
 • Документ
  Рыбы прибрежных вод острова Змеиный (Черное море)
  (ОНУ им. И.И. Мечникова, 2016) Снигирев, Сергей Михайлович; Заморов, Вениамин Вениаминович; Куракин, Александр Петрович; Заморов, Веніамін Веніамінович; Zamorov, Veniamin V.; Снігірьов, Сергій Михайлович; Snigirov, Sergii M.
  В части І данного справочника приведены определительные ключи, краткое описание основных аспектов биологии и экологии 65 видов рыб, отмеченных в прибрежных водах острова Змеиный. Сбор и обработку материала проводили сотрудники Одесского национального университета имени И. И. Мечникова при финансовой поддержке Министерства образования и науки Украины в рамках научно-исследовательских работ (2003-2014), а также международных проектов ENVIROGRIDS (2009-2012), EMBLAS (2013-2016), PERSEUS (2012-2015). Полевые исследования выполнены на базе научно-исследовательской станции университета «Остров Змеиный». Особо ценная информация для данной работы (подводные фотографии, сведения по особенностям поведения рыб в естественных условиях и др.) представлена младшим научным сотрудником Института морской биологии НАНУ А. П. Куракиным.