Автореферати БФ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Розвиток валеологічної освіти на Півдні України (кінець XIX - перша половина XX століття)
  (2017) Пєнов, Вадим Васильович; Pienov, Vadym V.; Пенов, Вадим Васильевич
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки. - Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. - Кропив ниць кий, 2017. У дисертації здійснено історико-педагогічний аналіз проблеми розвитку валеологічної освіти на південноукраїнських землях кінця XIX - першої половини XX століття: проаналізовано історіографію проблеми дослідження; з’ясовано умови, що сприяли розвитку валеологічної освіти на Півдні України (політичні, соціально-економічні, культурно-освітні); з’ясовано характерні особливості розвитку змісту валеологічної освіти та виділено періоди її розвитку в південноукраїнському регіоні: І період - кінець ХЕХ століття - 1917 р. (визначалися форми та шляхи валеологічної освіти в навчально-виховному процесі школи; валеологічна освіта посідала провідне місце в діяльності громадських об’єднань); П період - 1918 - 1941 рр. (велика увага приділялась оздоровленню населення, протиалкогольній, протиніїсотияовій пропаганді, створенню підручників і посібників, які пропагували здоровий спосіб життя), виокремлено форми, методи, засоби валеологічної освіти. У досліджені окреслено та науково обґрунтовано перспективи напряму творчого використання ідей валеологічної освіти на південноукраїнських землях кінця XIX - першої половини XX. століття в умовах розвитку системи національної освіти в Україні.
 • Документ
  Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до безпеки життя і професійної діяльності
  (2017) Гвоздій, Свiтлана Петрiвна; Гвоздий, Светлана Петровна; Gvozdii, Svitlana P.
  У дисертації науково-обґрунтовано й апробовано концептуальні теоретичні і методичні засади та модель підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до безпеки життя і професійної діяльності (цільовий, теоретико-методологічний, процесуальний, методичний, діагностувально-результативний блоки); розкрито сутність феноменів «підготовка майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до безпеки життя і професійної діяльності» та «культура безпечної життєдіяльності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей». Визначено компоненти (соціально-імперативний, діяльнісно-виконавчий, особистісно-ціннісний) і їх показники, схарактеризовано рівні сформованості культури безпечної життєдіяльності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей (високий, достатній, низький). Визначено та науково обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до безпеки життя і професійної діяльності (відображення у змісті навчальних дисциплін про безпеку людини ідеї безпечної життєдіяльності як сенсоутворювального чинника; прагматична орієнтація навчальної діяльності студента у процесі підготовки до безпеки життя і професійної діяльності; набуття майбутніми фахівцями соціономічних спеціальностей досвіду безпечної професійно- зорієнтованої діяльності). Визначені етапи формування культури безпечної життєдіяльності майбутніх фахівців соціономічних
 • Документ
  Підготовка майбутніх учителів природничого циклу до навчання школярів основ безпечної поведінки
  (2007) Гвоздій, Свiтлана Петрiвна; Гвоздий, Светлана Петровна; Gvozdii, Svitlana P.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського. – Одеса, 2007. Дисертаційне дослідження присвячено проблемі підготовки майбутніх учителів до навчання школярів основ безпечної поведінки. Здійснено аналіз означеної проблеми в теорії і практиці вивчення курсу „Основи безпеки життєдіяльності” в загальноосвітніх школах і курсу „Безпека життєдіяльності” у вищій школі; визначено й обґрунтовано педагогічні умови підготовки вчителів до навчання школярів основ безпечної поведінки, розроблено методику їх реалізації з використанням інтерактивних форм навчання; визначено критерії та охарактеризовано рівні готовності майбутнього вчителя щодо навчання школярів безпечної поведінки, виявлено динаміку змін у рівнях означеної готовності під впливом реалізованих педагогічних умов і особистісних характеристик майбутніх учителів.