Алгоритм, структурна схема та програмне забезпечення інтелектуального оптико- локаційного вимірювача

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Для обробки сигналів та узгодження апаратних і програмних ресурсів оптико- локаційного вимірювача (ОЛВ) розроблена структурна схема. З цією метою проведена оптимізація розподілу портів вводу-виводу. В результаті створена можливість корекції напруги зміщення тракту постійного струму за допомогою ЦАП , підключеного до шин РАО-РА7 і РСО-РСЗ). Паралельно входам ЦАП підключені входи ЦАП-2 (13), що здійснює керування фазообертачем 11. Передача даних у ЦАП1 або ЦАП2 здійснюється за допомогою двох вихідних сигналів мікроконтролера, що передаються по шинах РС2 - сигнал синхронізації запису у регістри ЦАП, и РСЗ - вибір одного із двох ЦАП.
Опис
Ключові слова
програмне забезпечення, оптико- локаційний вимірювач, порти вводу-виводу
Бібліографічний опис
6-та Міжнародна наукова-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології"(СЕМСТ-6) (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів), Україна, Одеса, 29 вересня - 3 жовтня 2014 р. : тези доповідей : Конф. присвяч.150-й річниці Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова і 100-річчю науки про напівпровідники / гол. ред.: В. А. Сминтина; редкол.: О. Є. Бєляєв [та ін.]; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2014. – 265 с.
DOI
ORCID:
УДК