Методичні вказівки щодо підготовки та оформлення курсових робіт здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Анотація
Згідно з «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України» курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за період навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Навчальним планом спеціальності передбачено написання чотирьох курсових робіт з найважливіших фахових дисциплін при навчанні за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Курсова робота є формою індивідуальної роботи студента. Основна мета курсової роботи – глибоке і творче вивчення студентом певних важливих теоретичних або прикладних питань тієї або іншої профілю- ючої дисципліни. Вельми важливим є формування таких умінь і навичок студента: самостійно формулювати проблему дослідження, визначати мету, основні завдання, об’єкт і предмет дослідження; здійснювати пошук і відбір різноманітної інформації про міжнародні відносини, зовнішню політику окремих країн, певні аспекти їх життя; обробляти та аналізувати міжнародну і країнознавчу інформацію; логічно і послідовно викладати результати свого наукового аналізу, робити аргументовані висновки; правильно оформлювати науково-довідковий матеріал; публічно захищати виконану наукову роботу. Отже, написання курсової роботи дає можливість студентам ґрунтовніше засвоїти вивчений програмний матеріал з предмета, оволодіти основними навичками наукової роботи, а також розвинути свої творчі інтелектуальні здібності. Курсова робота є видом дослідницької діяльності. Самостійна наукова робота потребує від студента творчих пошуків, має включати елементи новизни.
Опис
Ключові слова
курсова робота, вимоги, організація роботи, технічне оформлення, захист
Бібліографічний опис
Методичні вказівки щодо підготовки та оформлення курсових робіт здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / О. І. Брусиловська, О. І. Войтович, І. В. Максименко, П. А. Сіновець ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 2021. – 35 с.
DOI
ORCID:
УДК