Острів Зміїний. Екосистема прибережних вод

Анотація
Монографія присвячена особливостям екосистеми прибережних вод і прилеглого до о. Зміїного шельфу Чорного моря. Узагальнені матеріали геологічних, гідрологічних, гідрохімічних і гідробіологічних досліджень, які були проведені в районі о. Зміїного науковцями Одеського національного університету в 2003-2007 рр. Розглянуті сучасний стан і зміни гідролого-гідрохімічного режиму прибережних вод, особливості формування і функціонування унікальних біологічних процесів і біорізноманіття прибережної екосистеми. Наведено результати досліджень донних відкладень прилеглого шельфу Чорного моря. Розглянуті результати новітніх досліджень фітопланктону, макрозообентосу, бактеріопланктону, іхтіофауни та водоростей-макрофітів у прибережних водах о. Зміїного.
Monograph is dedicated to peculiarities of the coastal waters ecosystem and the Black Sea shelf adjacent to Zmiinyi Island. Materials of geological, hydrological, hydrochemical and hydrobiological studies carried out in the Zmiinyi Island area by the researchers of Odesa National University in 2003-2007 are generalized. Current state and changes in the coastal waters’ hydrology and hydrochemistry, peculiarities of formation and functioning of the unique biological processes and biodiversity of coastal ecosystem are considered. Results of bottom sediments’ studies in the adjacent Black Sea shelf are shown. Results of new studies of phytoplankton, macrozoobenthos, bacterioplankton, fish and algae-macrophytes in the coastal waters of the Zmiinyi Island are considered.
Опис
ISBN 9789661901499 Рецензенти: д-р біол. наук, проф. Г. Г. Мінічева д-р геол.-мінерал. наук, проф. В. О. Ємельянов д-р геогр. наук, проф. Ю. С. Тучковенко канд. біол. наук, доц. С. Є. Дятлов
Ключові слова
о. Зміїний, шельф Чорного моря, особливості екосистеми, Zmiinyi Island, the Black Sea shelf
Бібліографічний опис
Острів Зміїний. Екосистема прибережних вод : монографія / В. А. Сминтина, В. І. Медінець, І. О. Сучков [ та ін.] ; відп. ред. В. І. Медінець ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Одеса : Астропринт, 2008. XII, 228 с., [10] арк. іл. (Наук. проект Острів Зміїний / керівник проекту В. А. Сминтина).
DOI
ORCID:
УДК