Застосування чисельно-асимптотичних методів до розв’язування задач керування зі швидкими та повільними змінними

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглядається керована система, яка описується диференціальними рівняннями зі швидкими та повільними змінними. Для її розв’язування використовується метод усереднення. Потрібно враховувати вплив швидких змінних на поведінку повільної підсистеми. Тому усереднення проводиться або вздовж розв’язків виродженої задачі або вздовж умовно стійкого стану спокою швидкої підсистеми. Наводяться приклади застосування наведених чисельно- асимптотичних методів до розв’язування задач керування. Проводиться порівняння отриманих результатів.
Let's consider the controlled system described by differential equations with fast and slow variables. We use the averaging method to solve it. It is necessary to take into account the effect of the fast variables on the slow subsystem behavior. System is averaged along the solutions of the degenerate problem or along the conditionally stable state of the fast subsystem. There are examples of application for this numerical-asymptotic methods to the control problems solution. The results are compared.
Опис
Ключові слова
чисельно-асимптотичний метод, розв’язування задач, керування зі швидкими та повільними змінними
Бібліографічний опис
Науковий вісник Ужгородського університету
DOI
ORCID:
УДК