Психологічні особливості емоційної експресії у представників професій з високим емоційним навантаженням

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 «Психологія». – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеса, 2022. Історія концептуалізації емоційної експресії як здатності людини до прояву емоцій на сьогодні оформилася у три основні напрямки: розгляд фізіологічної складової експресивності, експресивність з точки зору філології та експресію в психології. У вітчизняному просторі з’явилися інтегративні моделі емоційної експресії, але й досі цей феномен не є розглянуто детально. Роботу присвячено вивченню місця емоційної експресії в структурі індивідуальних властивостей у представників професій з високим емоційним навантаженням. До таких професій безпосередньо відносяться спеціалісти, котрі працюють в системі людина-людина. Наведено різноманітні концепції та підходи вивчення цього феномену. Визначено характер взаємовідношення фізіологічного та психосоціального компонентів емоцій. В контексті дослідження емоції розглядаються як інтегральне утворення та складна система з різноманітним набором факторів. Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та емпіричному вивченні психологічних особливостей емоційної експресії у представників професій з високим емоційним навантаженням. Проведене дослідження дає змогу розглянути емоційну експресію не тільки у вигляді прояву емоцій, але й як складне та багатогранне явище, що охоплює такі складові, як: емоційний інтелект, психологічні особливості особистості в контексті професійного становлення, професійну деформацію, емоційне вигорання та психологічні механізми захисту стрес. Кожна із зазначених складових має великий вплив на емоційну реакцію, тому доцільно 3 проводити подальше дослідження комплексно для повного відображення поняття емоційної експресії. Дослідження ґрунтується на припущенні про те, що емоційна експресія у представників професій з високим емоційним навантаженням характеризується рядом психологічних особливостей переживання та прояву власних емоцій, розпізнаванням почуттів інших людей; а проведення психокорекційних заходів, розроблених для кожної з групи досліджуваних, при різних варіаціях прояву, сприятиме прояву експресивної реакції соціальним шляхом з урахуванням особистих потреб та потреб оточуючих, що дозволить зменшити психоемоційну напругу, прояви емоційного вигорання та професійної деформації і вплинути на якість комунікації. Наукова новизна та теоретичне значення дисертаційного дослідження полягають в тому, що вперше: -концептуалізовано проблематику вивчення феномена емоційної експресії у представників професій с високим психоемоційним навантаженням; - поглиблено та уточнено зміст наукових понять, які розкривають проблему емоційної експресії, розширено наукові уявлення про вплив емоційної експресії на продуктивність праці та емоційну стабільність у професійній діяльності медичних працівників - виявлено специфіку: емоційного інтелекту, психологічних особливостей особистості в контексті професійного становлення, емоційної спрямованості фрустраційної реакції на стрес, професійної деформації, емоційного вигорання та психологічних механізмів захисту від виду посадових обов'язків та тривалості трудового стажу. - виявлено особливості прояву змінних емоційної експресії на особистісному та міжособистісному рівні у групах лікарів та медсестер, - встановлено та обґрунтовано форми прояву емоційної експресії – активну, реактивну та нейтральну, представлено взаємозв’язок структури 4 психоемоційної сфер з активною, реактивною та нейтральною формами прояву емоційної експресії; - деталізовані рівні емоційної експресії в різних соціальних контекстах; виокремлено індивідуально-психологічні характеристики особистісного профілю осіб з різними формами прояву емоційної експресії; - встановлено предиктори прояву екстрапунітивної, інтрапунітивної та імпунітивної емоційної реакції особистості медиків в умовах професійного психоемоційного навантаження; - розроблено методичні рекомендації для психоемоційної корекції та підтримки медичного персоналу відповідно до основного типу реакції – реактивна/активна. Розроблена авторська програма психологічної корекції для представників професій з високим рівнем емоційного навантаження, допомогла розширити сприйняття важливості теми емоцій та емоційної експресії не тільки як особистісної складової, а також як чинника, що впливає на ефективність праці та спілкування; напрацювання умінь управління і корегування емоційними реакціями; розуміння емоцій інших людей, зниженню психоемоційної напруги, тощо. На основі проведеного дослідження розроблено методичні рекомендації для практичних психологів з урахуванням розвитку емоційної чутливості та розуміння власних станів та контролю емоційних реакцій, з урахуванням психологічних особливостей досліджуваної групи. Результати дослідження впроваджено у роботу комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний госпіталь Інвалідів та ветеранів війни» ООР» (довідка № 286 від 15.03.2021 р.), санаторію «Орізонт» ДП «Південь-Курорт-Сервіс» м. Білгород-Дністровський, смт. Сергіївка (довідка № 0113/325 від 15.09.2021 р.); у навчально-виховний процес Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (довідка про впровадження № 53 від 2.09.2021 р.), ФОП Самара Ольга О.Є., Психологічна студія Ольги Самари «Совунья» (довідка про впровадження № 5 19 від 13.08.2021р.) і використовуються в процесі викладання професійноорієнтованих дисциплін «Диференційна психологія», «Психологія емоцій», «Психокорекція», «Психологічна гігієна та психопрофілактика в охороні психічного здоров’я, психологічного благополуччя особистості», «Психодіагностика», «Біопсихосоціальні детермінанти психічного здоров’я» та ін.
D. thesis for the scientific degree of Doctor of Philosophy, speciality 053 «Psychology». - National University named after I.I. Mechnikov, Odessa, 2021. The history of conceptualization of emotionality as the capacity of people to express emotions has now formed into three main directions: study of the physiological component of emotionality, emotionality in terms of philology and emotionality in psychology. In the post-independence era, integrative models of emotionality have emerged, but this phenomenon has not yet been examined in detail. This work is devoted to examining the place of emotionality in the structure of personality traits in representatives of professions with high emotional intensity. These professions include specialists who work in the human-to-human system. Provides a variety of concepts and approaches to study this phenomenon. The character of interaction of physiological and psychosocial components of emotions is revealed. In the context of the study, emotions are seen as an integral creation and a complex system with a diverse set of factors. The aim of the work is to study the components of emotionality, in the framework of a specified selection. 6 The study enables us to consider emotional expression, not only as a manifestation of emotion, but also as a complex phenomenon. It includes such components as emotional intellec, psychological features of the personality in the context of professional formation, stress, professional deformation, emotional burnout and psychological mechanisms of protection. Each of the components, has a great impact on the emotional response. Therefore further investigation into the complex is appropriate. The study runs on the assumption that the emotional tension in the representatives of professions with high emotional tension, characterized by a number of psychological features of experience and manifestation of own emotions, as well as the recognition of feelings of other people; Psycho-corrective measures developed for each group of the studied, with different manifestation variations, will contribute to an expressive reaction in a social way, Taking into account the personal needs and needs of recipients, which will reduce the psychomotional tension, emotional burnout and professional deformation, and influence the quality of communication. The scientific novelty and theoretical significance of the dissertation research is that for the first time: - the problem of studying the phenomenon of emotional expression in representatives of professions with high psycho-emotional load is conceptualized; - deepened and clarified the content of scientific concepts that reveal the problem of emotional expression, expanded scientific ideas about the impact of emotional expression on productivity and emotional stability in the professional activities of health professionals - identified specifics: emotional intelligence, psychological characteristics of the individual in the context of professional development, emotional focus of frustration in stress, occupational deformity, emotional burnout and psychological mechanisms of protection from the type of job responsibilities and length of service. 7 - features of manifestation of variables of emotional expression on personal and interpersonal level in groups of doctors and nurses are revealed, - forms of manifestation of emotional expression - active, reactive and neutral are established and substantiated, ; - detailed levels of emotional expression in different social contexts; the individual psychological characteristics of the personal profile of persons with different forms of emotional expression are singled out; - predictors of extrapunitive, intropuitive and impunitive emotional reaction of physicians' personality in the conditions of professional psycho-emotional load are established; - developed guidelines for psycho-emotional correction and support of medical staff in accordance with the main type of reaction - reactive / active. Developed the author's program of psychological correction for representatives of professions with a high level of emotional tension, helped broaden the understanding of the importance of emotions and emotional expression, not only as a personal component, but also as a factor influencing the effectiveness of work and communication; developing skills of controlling and coregulating emotional reactions; understanding other people's emotions, reducing the psychological and emotional tension, etc. Developed guidelines for practicing psychologists to develop emotional sensitivity and understanding of their own state and control of emotional reactions, taking into account the psychological characteristics of the studied group. The results of the study were implemented in the work of the municipal nonprofit enterprise «Odessa Regional Hospital for Disabled and War Veterans» (reference № 286 from 15.03.2021), sanatorium «Horizon «SE» South-ResortService» Belgorod-Dniester, . Serhiyivka (reference № 0113/325 dated 15.09.2021); in the educational process of Odessa National University named after II Mechnikova (certificate of implementation № 53 from 2.09.2021), FOP Samara Olga OE, Psychological Studio of Olga Samara «Owl» (certificate of implementation № 19 from 13.08.2021) and are used in the teaching of 8 professional oriented disciplines «Differential Psychology», «Psychology of Emotions», «Psychocorrection», «Psychological Hygiene and Psychoprophylaxis in Mental Health, Psychological Well-Being», «Psychodiagnostics», «Biopsychosocial Determinants of Mental Health».
Опис
Ключові слова
емоції, емоційна експресія, емоційний інтелект, стрес, емоційне вигорання, emotions, emotional tension, emotional intélect, stress, emotional burnout
Бібліографічний опис
Толмачевська В.О. Психологічні особливості емоційної експресії у представників професій з високим емоційним навантаженням: дис. на здоб. наук. ступ. д-ра філософії за спец. 053 «Психологія». – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2019.– 216 с.
DOI
ORCID:
УДК