Риби придунайських озер України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Дисципліни «Зоологія», «Систематика риб та їх різноманітність» і «Великий спеціальний практикум. Визначення риб і круглоротих» викладаються для студентів, які отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» спеціальності «Біологія» і навчаються на біологічному факультеті. На практичних заняттях з курсу «Зоологія» студенти знайомляться з основами систематики риб, вчаться їх визначати. На великому спеціальному практикумі з іхтіології, проводяться практичні заняття з розділу «Визначення риб і круглоротих», де студенти закріплюють й поглиблюють знання за спеціальним курсом «Систематика риб та їх різноманітність», освоюють роботу з визначниками риб, розвивають навички відображення на папері зовнішньої форми риб і їхніх окремих структур як таксономічних ознак, засвоюють методи опису іхтіофауни водойм. Студенти знайомляться із систематичним положенням розглянутих риб, записують їх українські й латинські назви, ареали розповсюдження, характерні таксономічні ознаки. Довідник допоможе студентам у визначені видів риб, які зустрічаються в придунайських озерах України, дасть можливість ознайомитись з основними аспектами їх біології і екології. В основу цього навчального видання покладені результати іхтіологічних досліджень співробітників кафедри гідробіології та загальної екології біологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова на придунайських озерах у 2001-20012 рр. [Заморов, Джуртубаев, и др., 2014]. Систематичне положення риб, краткий опис їх біології і екології були взяті з монографії Ю. В. Мовчана «Риби України» [Мовчан, 2011].
Опис
Ключові слова
зоологія, систематика риб та їх різноманітність, іхтіологічні дослідженя, види риб, які зустрічаються в придунайських озерах України, діагностичні ознаки та вимірювання риб, іхтіофауна придунайських озер, систематичне положення, біолого-екологічна характеристика риб, осетрові – Acipenseridae, вугреподібні – Anguilliformes, оселедцеподібні – Clupeiformes, коропоподібні – Cypriniformes, Головень – Squalius, Бобирець – Petroleuciscus, В’язь – Idus, Плітка – Rutilus, Краснопірка – Scardinius, Підуст – Chondrostoma, Верховодка – Alburnus, Верховка – Leucaspius, Гольян – Phoxinus, Рибець – Vimba, Плоскирка – Blicca, Лящ – Abramis, Синець – Ballerus, Білизна – Aspius, Товстолобик білий – Hypophthalmichthys, Товстолобик строкатий – Aristichthys, Чехоня – Pelecus, Звичайний гірчак – Rhodeus, Чебачок – Pseudorasbora, Пічкур – Gobio, Марена – Barbus, Білий амур – Ctenopharyngodon, Короп – Cyprinus, Карась – Carassius, Лин – Tinca, в’юнові – Cobitidae, Щипавка – Cobitis, Золотиста щипавка, Сабанєєвія – Sabanejewia, В’юн – Misgurnus, сомові – Siluridae
Бібліографічний опис
Риби придунайських озер України : довідник / В. В. Заморов [та ін.] ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 263 с.
DOI
ORCID:
УДК