Зажигание, горение и самопроизвольное погасание частиц кокса в азотно-кислородных смесях

Анотація
Проведений аналітичний аналіз умов запалювання дрібних коксових часток в нагрітій азотно-кисневій суміші. При різних концентраціях вугільного пилу показана роль гомогенної реакції окислення чадного газу в процесі запалювання і горіння пиловугільного факелу. Так при малих концентраціях пилу ця реакція сприяє повнішому вигоранню часток, при високих – до швидкого вигорання кисню і початку відновлення вуглецю часток. Варіювання масової концентрації пилу дозволяє впливати на зміст продуктів реакції і повноту згорання пилу
Проведен аналитический анализ условий зажигания мелких коксовых частиц в нагретой азотно-кислородной смеси. При различных концентрациях угольной пыли показана роль гомогенной реакции окисления угарного газа в процессе зажигания и горения пылеугольного факела. Так при малых концентрациях пыли эта реакция способствует более полному выгоранию частиц, при высоких – к быстрому выгоранию кислорода и началу восстановления углерода частиц. Варьирование массовой концентрации пыли позволяет влиять на содержание продуктов реакции и полноту сгорания пыли
The analytical analysis of terms of lighting of shallow coke particles is conducted in the heated nitric-oxygen mixture. The role of reaction oxidation carbon monoxide in pulverized coal ignition and combustion at different coal dust concentrations. At low dust concentrations, this reaction promotes to a more complete particles burning out, at high concentrations – fast oxygen burning out and the beginning of the carbon particles renewals. Varying the mass concentration of dust allows to influence on reaction products share and the combustion completeness of dust
Опис
Ключові слова
горение, самопроизвольное погасание, частицы кокса, азотно-кислородные смеси
Бібліографічний опис
Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра [Електрон. ресурс]: матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 11 квітня 2017 р. / [редкол.: К. В. Михаленков (відпов. ред.) та ін.]. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 1308 с.