Чорноморське козацьке військо в межиріччі Південного Бугу та Дністра: проблема земельної власності та землекористування

Анотація
У даній статті розглядаються «напівофіційне» надання Григорієм Потьомкіним території Очаківської області Чорноморському козацтву. Зокрема на основі архівних документів досліджуються особливості козацького та старшинського землекористування у війську під час його перебування у Буго-Дністровському межиріччі (1790-1792 рр). Особлива увага звертається на факт колонізації козаками даного регіону. А також прослідковується і адміністративно-територіальний поділ на паланки та облаштування козацьких господарств.
This article deals with the «semi-official» provision to Gregory Potemkin of the Ochakiv Oblast of the Black Sea Cossacks. In particular, on the basis of archival documents, the features of the Cossack and Senior land use in the army during his stay in the Bug-Dniester interfluve (1790-1792 biennium) are explored. Particular attention is drawn to the fact of colonization by the Cossacks of the region. And also there is an administrative-territorial division on palanka and arrangement of Cossack farms.
В данной статье рассматривается «полуофициальное» предоставление Григорием Потемкиным территории Очаковской области Черноморскому казачеству. В частности, на основе архивных документов исследуются особенности казацкого и старшинского землепользования в армии во время его пребывания и Буго-Днестровском междуречье (1790-1792 гг). Особое внимание обращается на факт колонизации казаками данного региона. А также прослеживается и административно-территориальное деление на паланки и обустройство казачьих хозяйств.
Опис
Ключові слова
Чорноморське військо, Буго-Дністровське межиріччя, паланки, землекористування, Черноморское войско, Буго-Днестровское междуречье, паланки, землепользование, Black Sea army, Bugo-Dnistrovsky interfluve, land use, palanka
Бібліографічний опис
Ложешник А. Чорноморське козацьке військо в межиріччі Південного Бугу та Дністра: проблема земельної власності та землекористування / А. Ложешник, О. Ложешник // Українське порто-франко. – 2018. – Вип. 6 : Присвячено світлій пам'яті відомого дослідника історії українського національного руху в Одесі – Анатолія Івановича Мисечка (1965-2017). – С. 25–35.
DOI
ORCID:
УДК
94(477.7):322.28:355.332"1790/1792"