Роль козацько-старшинського роду Іловайських (Катеринославське військо) в культурному та духовному розвитку регіону

Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній статті розглядається участь старшини Катеринославського іррегулярного формування у колонізації та господарському освоєнні земель Південно-східної України на прикладі козацько-старшинського роду Іловайських. На основі друкованих матеріалів досліджується їх роль у духовному та культурному розвитку краю. У статті розглядається участь родини у будівництві церков та церковно-парафіяльних шкіл власним коштом на землях, які належали Іловайським. Особлива увага у дослідженні звертається на меценатство, направлене на реконструкцію та розвиток Святогірського монастиря.
В данной статье рассматривается участие старшины Екатеринославского иррегулярного войска в колонизации и хозяйственном освоении земель юго-восточной Украины на примере казацко-старшинского рода Иловайских. На основе печатных материалов исследуется их роль в духовном и культурном развитии края. В статье рассматривается участие семьи в построении за свой счет церквей и церковно-приходских школ на землях, которые принадлежали Иловайским. Особое внимание в исследовании обращается на меценатство, направленное на реконструкцию и развитие Святогорского монастыря.
In this article considered participation of the foreman of Ekaterinoslavskyi irregular formation in colonization and economic land development o f southeast Ukraine on the example o f the Cossack Council o f Officers o f the Ilovaiskyi family .On the basis o f printed materials, their role studied in the spiritual and cultural development o f the region. In article participation o f family in creation at own expense o f churches and parish schools on lands which belonged Ilovaiskyi family is considered.Special attention in a research is paid on the patronage directed to reconstruction and development o f the Sviatohirskyi monastery.
Опис
Ключові слова
родина Іловайських, Катеринославське козацьке військо, Святогірський монастир, меценатство, колонізація земель, семья Иловайских, Екатеринославское казацкое войско, Святогорский монастырь, меценатство, колонизация земель, Ilovaiskyi family, Ekateryunoslavskyi Cossack army, Sviatohirskyi monastery, patronage, colonization o f lands
Бібліографічний опис
Інтелектуальна історія та духовна спадщина України ХІХ ст. : зб. наук. пр. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, іст. ф-т, каф. Історії України ; відп. ред. О. А. Бачинська. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2017.
DOI
ORCID:
УДК