Отображение специфики сложно-структурированных предметных областей в системах организационного управления

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
„Техніка“
Анотація
Скореговано визначення інформаційної системи з урахуванням засобів обробки та передачі даних і предметної області, для якої створюється система. Показано специфіку систем організаційного управління і їхній взаємозв'язок зі складноструктурованими предметними областями.
Уточнено определение информационной системы с учётом средств обработки и передачи данных и предметной области, для которой создается система. Показана специфика систем организационного управления и их взаимосвязь со сложноструктурированными предметными областями.
Definition of an information system with taking into consideration the data manipulating and data transmission tools and subject domain for which there is a system is specified. Specificity of the organizational management systems and their correlation with complex-structured subject domains is shown.
Опис
Електротехнічні та комп’ютерні систе-ми. – К.: „Техніка“, 2010.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Електротехнічні та комп’ютерні системи
DOI
ORCID:
УДК