Дослідження історії Одеси нової доби в українській радянській історіографії 1920-х рр.: головні напрямки та здобутки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Гончарук, Тарас Григорович
Honcharuk, Taras H.
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті аналізуються праці українських радянських дослідників 1920-х рр., присвячені новій історії Одеси. Зокрема розглядаються розвідки із зазначеної проблематики М. Слабченка, О. Оглоблина, І. Бровера, О. Рябініна-Скляревського та інших вчених. За напрямами проаналізовані здобутки на ниві соціально-економічної історії, історії науки освіти та культури, історії громадських та революційних рухів. Вказано, що значним здобутком історіографії 1920-х рр. було визначення місця та ролі Одеси в загальноукраїнських історичних процесах нового часу.
В статье анализируются работы украинских советских исследователей 1920-х гг., посвященные новой истории Одессы. В частности, рассматриваются разведки по указанной проблематике М. Слабченко, А. Оглоблина, И. Бровер, А. Рябинина-Скляревско- го и других ученых. По направлениям проанализированы достижения на ниве социально-экономической истории, истории науки образования и культуры, истории общественных и революционных движений. Указано, что значительным достижением историографии 1920-х гг. было определение места и роли Одессы в общеукраинских исторических процессах нового времени.
The works of Ukrainian Soviet explorers of the 1920s devoted to the modern history of Odesa are analyses in this article. For example, the author examines the thematic explorations of M. Slabchenko, O. Ohloblyn, I. Brover, O. Riabinin-Skliarevskyi and other scientists. The achievements on the fields of socio-economic history, history of science, education and culture, history of social and revolutionary movements are studied on directions. The author also underlines the determination of the place and role of Odesa in the all-Ukrainian historical processes of modern times as the significant achievement of historiography of the 1920s.
Опис
Ключові слова
історіографія 1920-х, історія Одеси, историография 1920-х, история Одессы, historiography of the 1920s, history of Odesa
Бібліографічний опис
Інтелігенція і влада. Серія: Історія : збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК