Синтез антимікробних сполук морськими бактеріями роду Bacillus за умов утворення ними біоплівок

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Роботу було присвячено дослідженню синтезу антимікробних сполук морськими бактеріями роду Bacillus, зокрема деякими штамами Bacillus subtilis, за умов утворення ними біоплівок. Досліджувані штами Bacillus subtilis in vitro характеризувались здатністю до утворення біоплівки: впродовж семі діб для відповідного процесу було зафіксовано стадії адгезії, агрегації та дозрівання. Найбільш інтенсивно серед досліджуваних штамів біоплівкоутворення здійснювалось культурою Bacillus subtilis МН6. Сполуки, що утворювались досліджуваними штамами бацил впродовж стаціонарної фази росту, при їх культивуванні у формі біоплівки, за рівнем протимікробної активності практично не відрізнялались від тих, що накопичувались у суспензійній культурі. Більш ефективне пригнічення в обох випадках здійснювалось для грампозитивного тест-мікроорганізму (S. aureus ATCC 25923), ніж грамнегативного (E. coli ATCC 25922).
The work was devoted to study of the synthesis of antimicrobial compounds by marine bacteria of the Bacillus genus, in particular some strains of Bacillus subtilis, under the conditions of their formation of biofilms. The studied Bacillus subtilis strains in vitro were characterized by their ability to form a biofilm: the stages of adhesion, aggregation and maturation were detected for the corresponding process within seven days. Among the studied strains, the most intensive biofilm formation was carried out by the Bacillus subtilis МН6. The compounds formed by the studied Bacillus strains during the stationary phase of growth, during their cultivation in the form of a biofilm, did not differ in terms of antimicrobial activity from those accumulated in the suspension culture.
Опис
Ключові слова
162 біотехнології та біоінженерія, суспензійна культура, біоплівка, морські бактерії, синтез
Бібліографічний опис
Сметанюк, К. І. Синтез антимікробних сполук морськими бактеріями роду Bacillus за умов утворення ними біоплівок = The antimicrobial substances synthesis by marine bacteria of Bacillus genus during their biofilm formation : дипломна робота бакалавра / К. І. Сметанюк. – Одеса, 2023. – 35 с.
DOI
ORCID:
УДК