Оптимізація синтезу вторинних метаболітів консорціумами морських бактерій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Експериментальна частина дипломної роботи була виконана у Біотехнологічному науково-навчальному центрі Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Побудовано технологічну схему виробництва вторинних метаболітів морськими бактеріями Bacillus та Pseudomonas та їх консорціумами. Одержано 42 зразки вторинних метаболітів досліджуваних морських бактерій. Встановлено, що найбільшу кількість цільових продуктів синтезують консорціуми B. subtilis МС3 з P. аeruginosa М1 та М4 за присутності у поживному середовищі морської води. Використання синтетичної морської води фактично не впливало на кількість вторинних метаболітів. Оцінка протипухлинної активності вторинних метаболітів монокультур B. subtilis МС3 з P. аeruginosa М1 та їх консорціуму (МС3+М1) довела, що продукти саме ко-культури володіють найвищою антипроліферативною дією.
The experimental part of the diploma work was performed at the Biotechnological Scientific and Educational Center of Odesa National University named after I. I. Mechnikov. A technological scheme for the production of secondary metabolites by marine bacteria Bacillus and Pseudomonas and their consortia was constructed. 42 samples of secondary metabolites of the studied marine bacteria were obtained. It was established that the largest number of target products are synthesized by consortia of B. subtilis MC3 with P. aeruginosa M1 and M4 in the presence of seawater nutrient medium. The use of synthetic seawater actually did not affect the amount of secondary metabolites. Evaluation of the antitumor activity of secondary metabolites of monocultures of B. subtilis MC3 with P. aeruginosa M1 and their consortium (MC3+M1) proved that the products of the co-culture have the highest antiproliferative effect.The thesis is presented on 46 pages, it contains 5 tables and 9 figures. References to 45 sources of literature are given.
Опис
Ключові слова
162 біотехнології та біоінженерія, вторинні метаболіти, морські бактерії, умови культивування, bacillus
Бібліографічний опис
Рогалевський, М. В. Оптимізація синтезу вторинних метаболітів консорціумами морських бактерій = Optimization of the synthesis of secondary metabolites by consortia of marine bacteria : дипломна робота бакалавра / М. В. Рогалевський. – Одеса, 2023. – 41 с.
DOI
ORCID:
УДК