Міжкультурна комунікація

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Студія «Печать»
Анотація
Методичні рекомендації та матеріали до семінарських занять складено відповідно до програми з вибіркового курсу «Міжкультурна комунікація» для студентів філологічного факультету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» (спеціалізації 035.01 Українська мова та література (Прикладна лінгвістика)). У методичних рекомендаціях висвітлюються основні положення навчальної програми, мета, завдання, зміст курсу «Міжкультурна комунікація», рекомендована література, перелік питань до підсумкового контролю, вправи завдання для самостійної роботи, теоретичні питання до семінарських занять. Методичні рекомендації розраховано на студентів очної та заочної форми навчання спеціальності 035 Філологія (спеціалізації 035.01 Українська мова та література (Прикладна лінгвістика)).
Опис
Методичні рекомендації
Ключові слова
міжкультурна комунікація, вербальне спілкування, невербальне спілкування, методи спілкування, міжособистісна взаємодія, етикет ділового спілкування, мовна комунікація, українська комунікативна культура, 035 Філологія, 035.01 Українська мова та література (Прикладна лінгвістика)
Бібліографічний опис
Міжкультурна комунікація : метод. рек. та матеріали до семін. занять для студентів 4 курсу філол. ф-ту спец. 035 Філологія (спеціалізації 035.01. Укр. мова та літ. (Прикладна лінгвістика) / Г. С. Яроцька, Л. В. Шевчук. – Одеса : Студія «Печать», 2023. – 27 с.