The treasury servicing process managing of budget execution based on blockchain technology

Анотація
The article explores the possibilities and international experience of using multi-functional and multi-level information blockchain technology, the main purpose of which is reliable accounting of financial transactions with various assets. A mechanism for determining the legitimacy of transactions sequence carried out using distributed ledger technology is considered. The main directions of the distributed ledger technology application by the business community in all spheres and sectors of the global economy are identified. The mechanism of using smart contracts based on block-technology in the Treasury servicing system was designed and presented. The preformed mechanism covers the management process of all Treasury servicing procedures of the estimates expenditure part of budget managers. The complex of advantages from the implementation of distributed ledger technology to the Treasury servicing system for state and local budgets is determined.
В статье исследуются возможности и международный опыт использования много- функциональной и многоуровневой инфор- мационной технологии блокчейн, основной целью которой является достоверный учет финансовых операций с различными активами. Рассмотрен механизм опреде- ления легитимности последовательности транзакций, проводимых с использованием технологии распределенного реестра. Определены основные направления при- менения технологии распределенного рее- стра бизнес-сообществом во всех сферах и секторах мировой экономики. Разрабо- тан и представлен механизм использова- ния смарт-контрактов на основе блоч- ной технологии в системе казначейского обслуживания. Сформированный механизм охватывает процесс управления всеми процедурами казначейского обслуживания сметной расходной части бюджетных менеджеров. Определен комплекс преиму- ществ от внедрения технологии распреде- ленного реестра в систему казначейского обслуживания государственного и местных бюджетов.
В статті досліджено можливості використання багатофункціональної та багаторівневої інформаційної технології блокчейн, основним при- значенням якої є надійний облік фінансових транзакцій з різними активами. Розглянуто механізм з’ясування правомірності послідовності транзакцій, які здійснюються з використанням технології розподіленого реєстру. Визначено, що стрімкий розвиток блокчейн-технології як у площині функціонування криптовалют, так і у напрямку створення додатків в області економіки і фінансів, що працюють з різними типами фінансових інструментів, викликають багато нововведень, що стосуються питань удосконалення систем управління базами даних. Визна- чено основні напрями поступового використання потенціалу технології розподіленого реєстру бізнес-спільнотою у всіх сферах та галузях світової економіки та зростання інтересу з боку державних органів. З’ясування характерних рис функціонування інституту казначейства в сучасних умовах, а саме: динамічність саморозвитку, зростання вимог до надійності процесу касового виконання державного та місцевих бюджетів, активізація процесів розширення меж інформаційного середовища, підвищення обсягів оброблюваної інформації, розширення кола контрольних повноважень тощо, дало змогу обґрунтувати доцільність практичного використання блокчейн технології в системі казна- чейського обслуговування виконання бюджетів різних рівнів. Побудовано та представлено механізм використання смарт-контрактів на основі блокчейн-технології в системі казначейського обслуговування в рамках єдиного інформаційного простору, в якому функціонують каз- начейство (на рівні якого відкрито реєстраційні рахунки на ім’я розпорядників бюджетних коштів) та комерційні банки (де відкриті рахунки контрагентів розпорядників бюджетних коштів). Представлений механізм охоплює процес управління всіма процедурами казначейського обслуговування видаткової частини кошторисів розпорядників бюджетних коштів: від укладання господарських угод, реєстрації юридичних та фінансових зобов’язань, організації належного рівня попереднього казначейського контролю, здійснення фінансових транзакцій в авто- матичному режимі за умови повного виконання договірних умов, до формування фінансової звітності на засадах прозорості та мінімізації дії людського фактору. Визначено комплекс переваг від запровадження технології розподіленого реєстру в систему казначейського обслугову- вання державного та місцевих бюджетів.
Опис
Ключові слова
distributed ledger technology, Treasury system, cash execution of budgets, budget process, smart contract, технология распределенного реестра, казначейская система, кассовое исполнение бюджетов, бюджетный процесс, смарт-контракт, технологія розподіленого реєстру, казначейська система, касове виконання бюджетів, бюджетний процес
Бібліографічний опис
Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку»
ORCID:
УДК