Біотехнологія рістстимулюючих препаратів для сільськогосподарських рослин на основі морських спороутворюючих бактерій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Роботу виконано на кафедрі мікробіології, вірусології та біотехнології ОНУ імені І. І. Мечникова. Досліджено здатніть до продукування рісттимулюючих сполук для використання у сільському господарстві споротвірними бактеріями, виділеними з Чорного моря. За допомогою біоінформатичних інструментів у досліджених бактерій було визначено сім типів рістстимулюючих сполук вторинних метаболітів залежно від їхньої видової приналежності. Найбільше число біосинтетичних генних кластерів (3) було виявлено у виду Bacillus subtilis. У представників цих видів, виділених з Чорного моря, було визначено здатність до фіксації молекулярного азоту. Серед досліджених культур штами виду Bacillus atrophaeus проявили найвищу здатність до азотфіксації. Було спроектовано оптимізовану схему виробництва рістстимулюючого препарату на основі спороутворюючих бактерій, що містить продуцента сурфактину, як одного з найбільш ефективних біостимуляторів, та активного азотфіксатора.
The work was carried out at the Department of Microbiology, Virology, and Biotechnology of the I. I. Mechnikov ONU. The ability of spore-forming bacteria of the genus Bacillus isolated from the Black Sea to produce growth-stimulating compounds for use in agriculture was studied. Using bioinformatics tools, seven types of growth-stimulating compounds of secondary metabolites were identified in the studied bacteria, depending on their species. The most significant number of biosynthetic gene clusters (3) was found in Bacillus subtilis. The ability to fix molecular nitrogen was determined in representatives of these species isolated from the Black Sea. Among the studied cultures, strains of Bacillus atrophaeus showed the highest nitrogen fixation capacity. An optimised scheme for the production of a growth-stimulating preparation based on spore-forming bacteria containing surfactin, one of the most effective biostimulants, and an active nitrogen fixer was designed.
Опис
Ключові слова
162 біотехнології та біоінженерія, спороутворюючі бактерії, antiSMASH, біостимулятори, сурфактин
Бібліографічний опис
Тарасевич, І. Ю. Біотехнологія рістстимулюючих препаратів для сільськогосподарських рослин на основі морських спороутворюючих бактерій = Biotechnology of preparations for plants growth stimulation based on marine spore-forming bacteria : дипломна робота бакалавра / І. Ю. Тарасевич. – Одеса, 2023. – 40 с.
DOI
ORCID:
УДК