Риби родини коропових (Cyprinidae) водойм України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Дисципліни «Зоологія», «Систематика риб та їх різноманітність» і «Великий спеціальний практикум. Визначення риб і круглоротих» викладаються для студентів, які отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» спеціальності «Біологія» і навчаються на біологічному факультеті. На практичних заняттях з курсу «Зоологія» студенти знайомляться з основами систематики риб, вчаться їх визначати. На великому спеціальному практикуму з іхтіології, проводяться практичні заняття по розділу «Визначення риб і круглоротих», де студенти закріплюють й заглиблюють знання за спеціальним курсом «Систематика риб та їх різноманітність», освоюють роботу з визначниками риб, розвивають навички відображення на папері зовнішньої форми риб та їхніх окремих структур як таксономічних ознак, засвоюють методи опису іхтіофауни водойм. Студенти знайомляться з систематикою розглянутих риб, записують їх українські й латинські назви, ареали розповсюдження, характерні таксономічні ознаки. Довідник допоможе студентам у визначені видів риб родини коропових, які зустрічаються у водоймах України, дасть можливість ознайомитись з основними рисами їх біології і розповсюдження. Риби родини коропових (Cyprinidae), ряду коропоподібних (Cypriniformes) – найбагатша на види родина, які живуть переважно в прісних водах (деякі з них можуть витримувати й осолонення вод). У сучасній світовій фауні нараховується близько 2420 видів коропових риб, які належать до 220 родів. Сучасна фауна костистих риб України включає до свого складу близько 58 видів 31 роду коропових. На сьогодні викопні рештки представників родини Cyprinidae відомі на території України у часовому діапазоні від пізнього міоцену до пізнього голоцену. У коропових відсутні щелепні зуби, однак у них є так звані глоткові зуби, які містяться на нижньоглоткових кістках. За їх допомогою їжа подрібнюється, а іноді й перетирається. Тіло коропових майже завжди вкрите лускою, на голові луски немає. Спинний плавець один. Деякі види мають вусики, але їх не більше двох пар. Плавальний міхур ділиться на дві частини: передню – меншу і задню – більшу. Представників родини розрізняють за формою тіла, будовою і кількістю глоткових зубів, формою та розміщенням плавців. Коропові – надзвичайно різноманітна група риб. Деякі з них живуть тільки в холодних, добре насичених киснем водах, але багато риб віддають перевагу теплим водам з низьким вмістом кисню. Для коропових риб не властиві міграції на значні відстані. Самки відкладають велику кількість ікри і після її запліднення ніякої турботи про неї не виявляють. Серед коропових багато видів, які не досягають значних розмірів, тому не мають промислового значення. Проте, чимало серед них і таких, що є важливими об'єктами промислу і штучного розведення [Фауна України, 1981, 1983]. Систематичне положення риб, краткий опис їх біології та розповсюдження були взяті з монографії Ю. В. Мовчана «Риби України» [Мовчан, 2011].
Опис
Ключові слова
зоологія, систематика риб та їх різноманітність, визначення риб і круглоротих, діагностичні ознаки та вимірювання риб, коропоподібні (карпообразные) – Cypriniformes, короповидні (карповидные) – Cyprinoidei, коропові (карповые) – Сyprinidae, білоперий пічкур (белопёрый пескарь) – Romanogobio, марена – Barbus, підуст – Chondrostoma, рибець – Vimba, синець Ballerus, бистрянка – Alburnoides, верховодка – Alburnus, плітка – Rutilus, ялець – Leuciscus, головень (голавль) – Squalius Bonaparte, бобирець (бобырец) – Petroleuciscus (Kessler), в'язь (язь) – Idus Heckel, білий амур (белый aмур) – Ctenopharyngodon Steindachner, товстолобик білий (гипофталмихтис) – Hypophthalmichthys Bleeker, товстолоб строкатий (apиcтиxтис) – Aristichthys Oshima, амур (чёрный амур) – Mylopharyngodon Peters, краснопірка (красноперка) – Scardinius Bonaparte, білизна (жерех) – Aspius Agassiz, чебачок (чебачок) – Pseudorasbora Bleeker, верховка (верховка) – Leucaspius Heckel Ет Kner, гольян (гольян) – Phoxinus Rafinesque, озерний гольян (озёрный гольян) – Eupallasella Dybouski, гірчак (горчак) – Rhodeus Agassiz, абраміс (абрамис) – Abramis Cuvier, плоскирка (густера) – Blicca Heckel, чехоня (чехонь) – Pelecus Agassіz, лин (линь) – Tinca Cuvier, короп (сазан) – Cyprinus Linnaeus
Бібліографічний опис
Заморов, В. В. Риби родини коропових (Cyprinidae) водойм України : довідник / В. В. Заморов, Ю. В. Караванський, І. Л. Рижко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 120 с. : іл.
DOI
ORCID:
УДК