Lexicology workshops

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В. В.
Анотація
У методичних рекомендаціях представлена тематика практичних занять, питання, що розглядаються, вправи та завдання для поглибленого розуміння та вивчення дисципліни “Лексикологія англійської мови” на третьому курсі. Метою методичних вказівок є сформувати та актуалізувати у здобувачів вищої освіти теоретичні знання про лексикологічну диференціацію мови загалом і англійської мови зокрема, про засоби словотвору англійської мови, про типи лексичних значеннь слів, фразеологію та етимологію англійських слів. Передбачається формування практичних вмінь аналізувати та описувати лексичні засоби в англомовних текстах різних функціональних стилів.
Опис
Методичні вказівки
Ключові слова
англійська мова, лексикологія основної іноземної мови, 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, типи лексичних значень слів, класифікація англійських фразеологізмів, етимологію англійських слів, комплексний лексикологічний аналіз англомовного тексту, English language, word morphological structure, word-building system, lexical meaning, the English phraseology, the English word stock, complex lexicological analysis of the text
Бібліографічний опис
Lexicology workshops : метод. вказівки до практ. занять та самост. роботи з навч. дисципліни «Лексикологія англ. мови» для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філології спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ. / уклад.: О. В. Ігіна, І. П. Савранчук – Одеса : Букаєв В. В., 2024. – 48 с.
DOI
ORCID:
УДК
811.111'373 (076)