Проблема суб’єктивного благополуччя в психологічній науці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена стану розробленості проблеми суб’єктивного благополуччя в психологічній науці. Суб’єктивне благополуччя і задоволеність життям є найважливішими психологічними структурними компонентами особистості, які включають індивідуальну своєрідність переживання щастя, задоволеності життям, емоційного комфорту і благополуччя. За даною науковою парадигмою стоїть широкий спектр переживань, але різні аспекти суб’єктивного благополуччя, внутрішня картина цього переживання рідко виступали предметом психологічного дослідження.
Статья посвящена состоянию разработанности проблемы субъективного благополучия в психологической науке. Субъективное благополучие и удовлетворенность жизнью являются важнейшими психологическими структурными компонентами личности, которые включают индивидуальное своеобразие переживания счастья, удовлетворенности жизнью, эмоционального комфорта и благополучия. За данной научной парадигмой стоит широкий спектр переживаний, но разные аспекты субъективного благополучия, внутренняя картина этого переживания редко выступали предметом психологического исследования.
The article is devoted consisting of developed of problem of subjective prosperity of psychological science. Subjective prosperity and satisfaction life is by major psychological structural components personalities which include individual originality of experiencing of happiness, to satisfaction by life, emotional comfort and prosperity. The wide spectrum of experiencing costs after this scientific paradigm, but different aspects of subjective prosperity, internal picture of this experiencing rarely came forward the article of psychological research.
Опис
Ключові слова
задоволеність життям, позитивний стиль життя, емоційний комфорт, якість життя, особистісна зрілість, повноцінно функціонуюча особистість, удовлетворенность жизнью, позитивный стиль жизни, эмоциональный комфорт, качество жизни, личностная зрелость, полноценно функционирующая личность, satisfaction by life, positive lifestyle, emotional comfort, quality of life, personality maturity, valuably functioning personality
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald