Вопросы понимания судебной практики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Анализируется разнообразное понимание судебной практики в правовой науке начала ХХ столетия, в советский период развития правовой науки и формулируется современное понимание этого вида юридической практики. В юридичній науці відсутня єдина точка зору щодо визначення поняття “судова практика”, а також щодо визначення її ролі, значення та місця в правовій системі України. Визначення судової практики як видового поняття повинно не суперечити своєму родовому поняттю — “юридична практика”. Судова практика являє собою сукупну діяльність органів судової влади по напрацюванню і закріпленню в своїх рішеннях правоположень, направлену на забезпечення здійснення правосуддя. The juridical science has not the single view of defining the issue of the court’s practice as well as the understanding of its role and the meaning for the Ukrainian law system. The definition of the court’s practice as specific term mustn’t contradict to the definition of juridical practice as generic term. The court’s practice represents the common activity of the courts in working out and fixing in their sentences the legal norms to guarantee the course of justice.
Опис
Ключові слова
юридическая практика, судебная практика, правоположение, источник права, юридична практика, судова практика, правоположення, джерело права, juridical practice, court’s practice, legal norm, source of law
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК