Notion of judicial practice

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
The issues of understanding of judicial practice are analyzed. Different approaches to the conception are considered. The members of judicial practice are distinguished and the nature of their relationship is established.
В юридичній науці немає єдиної точки зору щодо визначення поняття «судова практика», а також у визначенні її ролі, значення та місця в правовій системі України. Визначення судової практики як видового поняття не повинно суперечити своєму родовому та типовому поняттю — юридична і соціальна практика. Судова практика являє собою певну діяльність судових органів по напрацюванню і закріпленню в своїх рішеннях правоположень, яка здійснюється на підставі набутого правозастосовного досвіду.
В юридической науке нет единого подхода к определению понятия «судебная практика», а также в определении ее роли, значения и места в правовой системе Украины. Определение судебной практики как видового понятия не должно противоречить своему родовому и типовому понятию — юридическая и социальная практика. Судебная практика представляет собой определенную деятельность судебных органов по наработке и закреплению в своих решениях правоположений, осуществляемую на основе приобретенного правоприменительного опыта.
Опис
Ключові слова
judicial practice, judicial activities, enforcement experience, legal provisions, судова практика, судова діяльність, правозастосовчий досвід, правоположення, судебная практика, судебная деятельность, правоприменительный опыт, правоположение
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК