Методичні вказівки до написання кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Наведені нижче методичні рекомендації до написання та оформлення кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти розроблені на основі діючого законодавства України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, положень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності. Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова обов'язковими складовими навчального процесу на другому (магістерському) рівні вищої освіти є дипломні роботи, які оцінюються як самостійний вид навчальної діяльності студента. Дипломна (магістерська) робота є самостійним теоретико- прикладним дослідженням, що виконується слухачем на завершальному етапі здобуття повної вищої освіти за освітньо- кваліфікаційним рівнем «магістр психології». Оформлення результатів роботи відповідно до вимог закладу є важливим етапом узгодження формальної сторони та наукового змісту дослідження. Методичні рекомендації призначені забезпечити єдині критерії до написання та оформлення кваліфікаційної (дипломної) роботи за спеціальністю 053 «Психологія».
Опис
Ключові слова
рекомендації, кваліфікаційна робота, структура магістерської роботи, оформлення магістерської роботи, захист роботи, 053 Психологія
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до написання кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» / М. К. Кременчуцька, О. І. Кононенко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 38 с.
DOI
ORCID:
УДК