Антивоєнні перформанси: «мова образів» та прояв суспільної реакції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
2307-8332
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглянуто еволюцію антивоєнного акціонізму через призму антивоєнних перформансів минулого та сучасності – від розуміння акціонізму як «мистецтва дії та політичного акціонізму до антивоєнного акціонізму. Визначено поняття антивоєнного перформансу, як концептуальної форми донесення пацифістських ідей та технології антивоєнного акціонізму. Проаналізовано історію антивоєнних перформансів у зарубіжних країнах, як реакції на воєнні конфлікти 1960 і 1990 років, визначені їх основні цілі та ідеї. Досліджено українські антивоєнні перформанси, спровоковані широкомасштабним російським вторгненням, вказані їх ключові ідеї, які ставлять за мету викликати світову увагу до наслідків воєнних дій, демонструючи жорстокість російський солдат та страждання мирного населення. Порівняно антивоєнні перформанси минулого та сучасності, виявлено схожість та різницю у їх структурі і інтерпретації. Зроблено висновок, що антивоєннні перформанси є ефективним засобом впливу на громадську думку. Особлива увага приділена спробам перформерів донести сутність своїх дій через «мову образів». Висловлено думку про необхідність подальших досліджень антивоєнного акціонізму в контексті соціально‑ політичних змін та викликів сучасності.
The article examines the evolution of anti‑war actionism through the lens of anti‑war performances in the past and present, from understanding actionism as “art of action” and political actionism to anti‑war actionism. The concept of anti‑war performance is defined as a conceptual form of conveying pacifist ideas and the technology of anti‑war actionism. The history of anti‑war performances in foreign countries, as reactions to the military conflicts of the 1960s and 1990s, is analyzed, and their main goals and ideas are identified. Ukrainian anti‑war performances provoked by the large‑ scale Russian invasion are investigated, highlighting their key ideas aimed at drawing global attention to the consequences of war, demonstrating the cruelty of Russian soldiers, and showcasing the suffering of the civilian population. A comparison of anti‑war performances from the past and present reveals similarities and differences in their structure and interpretation. It is concluded that anti‑war performances are an effective means of influencing public opinion. Special attention is given to performers’ attempts to convey the essence of their actions through the “language of images”. The need for further research on anti‑war actionism in the context of contemporary socio‑ political changes and challenges is emphasized.
Опис
Ключові слова
антивоєнний акціонізм, антивоєнний перформанс, «мистецтво дії», «мова образів», реакція, anti‑war actionism, anti‑war performance, “art of action”, “language of images”, reaction
Бібліографічний опис
Масалов П. Антивоєнні перформанси: «мова образів» та прояв суспільної реакції / П. Масалов // Вісник Одеського національного університету. Філологія. – 2023. – Т. 28, вип. 2(28). – С. 86–98.
ORCID:
УДК
81ʼ42