Комунікативна стратегія самопрезентації в ритуальних жанрах політичного дискурсу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті здійснено аналіз ритуальних жанрів українського політичного дискурсу в лінгвопрагматичному аспекті. Визначено поняття комунікативної стратегії та проаналізовано наявні типології комунікативних стратегій. Актуалізовано роль стратегії самопрезентації в ритуальних жанрах політичної комунікації та проаналізовано конкретні комунікативні тактики, що сприяють досягненню ефективного результату. Здійснено аналіз мовних засобів, скерованих на реалізацію стратегії самопрезентації в політичному дискурсі.
В статье проанализированы ритуальные жанры украинского политического дискурса в лингвопрагматическом аспекте. Определено понятие коммуникативной стратегии и исследованы существующие типологии коммуникативных стратегий. Актуализирована роль стратегии самопрезентации в ритуальных жанрах политической коммуникации и изучены конкретные коммуникативные тактики, способствующие достижению эффективного результата. Осуществлён анализ языковых средств, направленных на реализацию стратегии самопрезентации в политическом дискурсе.
The article analyzes the ritual genres of Ukrainian political discourse in linguopragmatic aspect. The concept of communication strategy and analyzed of typologies of communication strategies. Actualize the role of self-presentation strategies in ritual genres of political communication and analyze specific communication tactics that contribute to achieving effective results. The analysis of linguistic resources, aimed at implementing the strategy of self-presentation in the political discourse.
Опис
Ключові слова
політичний дискурс, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, інтенція, самопрезентація, политический дискурс, коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика, интенция, самопрезентация, political discourse, communicative strategy, communicative strategy, intention, self-presentation
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК