Лексичні засоби вираження вербальної агресії в соціальних мережах (на матеіралі коментарів у Facebook і Twitter на сторінках П. Порошенка і В. Зеленського)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті схарактеризовано лексичні засоби реалізації конфліктної комунікативної поведінки користувачів соціальних мереж. Розглянуто мережеві коментарі, представлені на офіційних сторінках українських політиків – чинного Президента України Володимира Зеленського і попереднього Президента України Петра Порошенка – у соцмережах Facebook і Twitter. Визначено поняття вербальної агресії як засіб реалізації конфліктної комунікативної поведінки. Окреслено жанрову специфіку коментарів у соціальних мережах та визначено особливості їх функціонування. Проаналізовано лексичні одиниці, що є вербальними маркерами агресивної поведінки коментаторів у соцмережах. Мета дослідження – виявити основні лексичні засоби реалізації вербальної агресії в політичному дискурсі соціальних мереж. Об’єктом аналізу є конфліктна комунікативна поведінка користувачів соціальних мереж; предметом дослідження – вербальна агресія коментаторів на офіційних сторінках українських політиків. Матеріалом для аналізу слугували коментарі до дописів на офіційних сторінках українських політиків Володимира Зеленського і Петра Порошенка у соцмережах Facebook і Twitter за 2023 рік. Загалом проаналізовано понад 2000 коментарів. Лексичні засоби вираження вербальної агресії було проаналізовано на матеріалі тих коментарів, що характеризувати саме політиків, а не безпосередніх комунікантів – прихильників одного з українських президентів. Доведено, що основними засобами репрезентації вербальної агресії у коментарях до дописів українських політиків у Facebook і Twitter є антропоніми, стилістично знижена лексика, інвективи, жаргонізми та ремінісценції й цитати виступів політиків.
The article characterizes the lexical means of realizing the conflictual communicative behavior of social network users. The network comments presented on the official pages of Ukrainian politicians - the current President of Ukraine Volodymyr Zelenskyi and the previous President of Ukraine Petro Poroshenko - in the Facebook and Twitter social networks were considered. The concept of verbal aggression is defined as a means of implementing conflictual communicative behavior. The genre specificity of comments in social networks is outlined and the peculiarities of their functioning are determined. Lexical units, which are verbal markers of aggressive behavior of commentators in social networks, were analyzed. The purpose of the study is to identify the main lexical means of implementing verbal aggression in the political discourse of social networks. The object of analysis is the conflictual communicative behavior of social network users; the subject of the study is the verbal aggression of commentators on the official pages of Ukrainian politicians. The material for analysis was comments on posts on the official pages of Ukrainian politicians Volodymyr Zelenskyi and Petro Poroshenko on Facebook and Twitter for the year 2023. In total, more than 2,000 comments were analyzed. The lexical means of expressing verbal aggression were analyzed based on the material of those comments that characterize politicians, rather than direct communicators – supporters of one of the Ukrainian presidents. It has been proven that the main means of representing verbal aggression in comments to the posts of Ukrainian politicians on Facebook and Twitter are anthroponyms, stylistically reduced vocabulary, invectives, jargonisms and reminiscences and quotes of politicians’ speeches.
Опис
Ключові слова
політичний дискурс, президентський дискурс, соціальна мережа, комунікативний конфлікт, вербальна агресія, лексичні засоби, political discourse, presidential discourse, social network, communicative conflict, verbal aggression, lexical means
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
ORCID:
УДК