Активність деяких ферментів оксидантної та антиоксидантної систем при захворюваннях органу зору

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Одним із дуже важливих органів чуття я око. Людина яка втратила зір є дуже немічною і безпомощною, втрачає працездатність, контакт із навколишнім середовищем і частіше всього стає інвалідом. Серед різних патологій особливе місце займає патологія органу зору. В Україні серед причин інвалідності катаракта складає 11,8% [39]. Серед патологічних форм вікова катаракта займає лідируюче місце - 85%, що обумовлює актуальність проблеми її ефективного лікування[3 ]. На протязі багатьох років єдиним ефективним методом лікування катаракти був хірургічний, важливе значення має попередження її розвитку. Міопія в наш час вважається холодіючою хворобою, яка може ускладнюватися глаукомою, дистрофією сітківки, навіть повною втратою зору. За останні роки збільшилася численність хворих на міопію серед людей молодого вік у і дітей. Раннє виявлення порушень АОС при міопії дуже важливе дла подальшої її корекції і попередження розвитку дистрофічних змін в сітківці та склері ока. Для цього треба знати механізми патофізіологічного розвитку цих патологій. Метою роботи стало визначення активності деяких ферментів антиоксидантної системи в камерній волозі ока при катаракті і в слізній рідині при міопії.
Опис
Ключові слова
8.04010201 біологія, антиоксиданти, супероксиддисмутаза, каталаза, глутатіонтрансфераза, глутатіонпероксидаза, міопія, катаракта
Бібліографічний опис
Палій, О. Т. Активність деяких ферментів оксидантної та антиоксидантної систем при захворюваннях органу зору : кваліфікаційна робота / О. Т. Палій; наук. керiвник: З. Є. Захарієва; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. біохімії. – Одеса, 2013. – 40 с.
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання