Now showing items 1-20 of 22484

  • Інформаційно-інноваційна компонента у формуванні механізмів міжнародної торгівлі 

   Ємел’янов, Є.О.; Ніколаєв, Юрій Олегович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
   Міжнародний товарообмін, за умов інформаційної економіки, набув ознак завершальної, результуючої фази інтернаціонально усуспільнених відтворювальних циклів і, з функціональної точки зору, виступає динамізуючим елементом ...
  • Напрями удосконалення зовнішньоторговельної політики в умовах України 

   Заславська, Н. В.; Ніколаєв, Юрій Олегович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
   Проведене економетричне дослідження доводить важливість проведення певних заходів макроекономічної політики задля отримання максимальних переваг від міжнародної торгівлі, виходячи із емпірично визначених механізмів впливу ...
  • Шляхи інтенсифікації торгівлі міжнародними туристичними послугами в умовах глобалізації 

   Ніколаєв, Юрій Олегович; Глчян, К. Л. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
   Інтенсифікація торгівлі міжнародними туристичними послугами в умовах поступового розвитку українського турпродукту безпосередньо пов’язана з глобалізаційними економічними тенденціями щодо процесу інтеграції між ...
  • Регулювання торгівлі послугами в умовах глобалізації 

   Ніколаєв, Юрій Олегович; Боцян, Н. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
   Регулювання міжнародної торгівлі послугами має певну специфіку. Це пов'язане з тим, що послуги, що відрізняються крайньою різноманітністю форм і змісту, створюють єдиний ринок, якому не властиві загальні риси, але властиві ...
  • Динаміка образу Еркюля Пуаро в системі персонажів романів А. Крісті 

   Мальована, Євгенія (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Пропоноване дослідження проводиться у напрямку, що інтенсивно розвивається у галузі мовознавства, - лінгвістики тексту. Один з напрямків цієї науки пов'язаний з дослідженням категоріального базису тексту, а також з ...
  • Стратегічні альянси як форма міжорганізаційних мереж у глобальній економіці 

   Горняк, Ольга Василівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
   Формування і розвиток стратегічних альянсів базується на двох головних передумовах: глобалізація економічних процесів та інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). Стратегічні альянси виникли під впливом цілої низки ...
  • Реинжиниринг природопользования как инструмент стимулирования развития экологоориентированного бизнеса 

   Садченко, Елена Васильевна; Никола, Светлана Олеговна (ОНЕУ, 2015)
   В существующей теории и практике природопользования механизмы рационализации использования, охраны, воспроизводства и восстановления природных ресурсов включают: организационные инструменты (лицензирование, паспортизация, ...
  • Інституційні елементи еколого-економічного регулювання 

   Нікола, Світлана Олегівна (ГО «Київський економічний науковий центр», 2019)
   Державне регулювання економіки з урахуванням екологічних факторів не є сьогодні в більшості країн світу (в тому числі і в Україні) природним і невід’ємним елементом інституційно-правової системи, яка формує умови економічної ...
  • Оціночні поняття сімейного права: з’ясування змісту і значення 

   Труба, В'ячеслав Іванович (ТОВ «Білоцерків- друк», 2015)
   В теорії права прийнято виділяти терміни точного значення і терміни, які виражають оціночні поняття. І якщо смисл перших повністю залежить від закону, ним визначається, і фактичні обставини на їх зміст не впливають, ...
  • Інтегруючий жіночий роман: гендерний аспект 

   Колісниченко, Аліна Станіславівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Результатом відображення якихось певних фрагментів картини об’єктивного світу в свідомості людини є стереотип. Стереотип – це стійкий елемент картини світу, що зберігається у свідомості людини. Стереотипи є об’єктами як ...
  • Определение степени адекватности романа Макса Фриша "Mein Name sei Gantenbei" и его русского перевода 

   Кадриева, Лилия Энесовна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Современная наука о переводе занимается изучением большого ряда теоретических и практических проблем; постоянно расширяются и дополняются существующие концепции, подтверждаются или опровергаются их положения. К числу ...
  • Синонімія модальних часток німецької мови 

   Чеботарьова, А. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Современный этап развития науки о языке характеризуется развитием и распространением коммуникативно-прагматического подхода в лингвистических исследованиях, тенденцией которого является ориентация на экстралингвистические ...
  • Лінгвостилістичні особливості описів художнього простору в романі Д.Кьюсак "Say No to Death" 

   Будницька, Дар'я (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Особливе місце в дослідженнях про просторово-часову структуру твору займає проблема художнього простору. Пропонована робота присвячена дослідженню художнього простору в романі Д.Кьюсак "Say No to Death". Мета роботи полягає ...
  • Компаративный анализ главных героев в романе Льва Толстого "Анна Каренина" и его немецких переводах 

   Арабаджи, Светлана Петровна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Данная дипломная работа посвящена исследованию практических проблем художественного перевода. Цель работы состоит в определении степени функциональной эквивалентности образных систем оригинала и его переводов ...
  • Модальні частки в сучасному німецькому мовленні 

   Кухмай, М. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Настоящий этап развития лингвистики, основанный на коммуникативно-прагматическом подходе к изучению языковых единиц, предполагает исследование различных лингвистических явлений в их реальном функционировании в речи. ...
  • Про роль та місце рекламного слогану у просодичному оформленні рекламного тексту 

   Родіонова, Єлизавета Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Актуальность исследования определяется отсутствием полного комплексного описания лингвальных характеристик слогана как компонента звуковой рекламы, что определяет общую направленность дипломной работы. В нашей работе ...
  • Гра слів в оригіналі та перекладі (на прикладі оповідань Каміло Хосе Сели) 

   Пружина, Олександра Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Найширше мовна гра досліджена на лексичному та фонетичному рівнях. До першого відносяться обігравання значень слова, омоніми, пароніми тощо, до другої - різноманітні звукові повтори. Це явище найповніше та найдокладніше описане ...
  • Лексико-синтаксичні та просодичні засоби вираження полярних почуттів любов-ненависть 

   Протасова, Валентина Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Емоції людини відбуваються на тлі її інтелектуальної діяльності, переплітаються з нею. Саме слово "емоція" (від лат. emovere - хвилювати, збуджувати) позначає душевні переживання, хвилювання, почуття. Сучасна наука ...
  • Особливості висотно-тональної організації текстів-роздумів 

   Проданова, Ірина Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Актуальність роботи полятає у використанні комп'ютерної програми Goldwave 4.02. Далі оцифрований матеріал був оброблений в програмі PRAAT 3.8. Важливою особливістю досліджуваного програмного забезпечення є можливість ...
  • Стилістичні особливості типів оповіді у романах Е.Сігала "Love Story" та "Oliver's Story" 

   Чубченко, К. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Пізнавальна та комунікативна діяльність людини тісно пов’язана з інтерпретацією тих чи інших знаків, жестів, слів, творів літератури, музики, живопису та інших знакових систем. У повсякденному житті ми постійно тлумачимо ...