Now showing items 1-20 of 23317

  • Товариства «прокозацького» спрямування у Чехословацькій республіці в міжвоєнний період 

   Громович, Уляпа; Бачинська, Олена Анатоліївна (2018)
   У статті досліджено товариства «прокозацького спрямування)' у Чехословацькій республіці (1918-1939 рр.). Проаналізовано процес консолідації українських товариств, їх створення та діяльність. З’ясовано, що більшість керівників ...
  • Публіцистика В. В. Шульгша в газеті «Киевлянин» під час історичного перелому 1917 р. 

   Коробчук, Анна; Шкляєв, Ігор Миколайович (2018)
   В статті автор аналізує діяльність В. В. Шульгіна в сімейному дітищі газети «Киевлянин». Розкриває ідеї публіциста та політика В. В. Шульгіна щодо подальшого політичного та економічного розвитку постімперського державного ...
  • Становище єврейської меншини на території України в 1914 -1916 рр. 

   Опанасюк, Оксана; Гончарук, Тарас Григорович (2018)
   В публікації досліджено долю єврейської меншини в період Першої світової війни на території України. Відношення Австро- Угорської та Російської імперій до євреїв, які жили на територія даних держав.
  • Картографічне обґрунтування соборності українських земель в кінці ХІХ - початку XX ст. 

   Нікічук, Вікторія; Бачинська, Олена Анатолівна (2018)
   У статті проаналізовано обгрунтування ідеї соборності українських земель в кінці ХІХ - початку XX ст. на історичних картах. Особливу увагу зосереджено М. Грушевському та його учням - С. Рудницькому та М. Кордубі. Досліджено ...
  • Чорноморське козацьке військо в межиріччі Південного Бугу та Дністра: проблема земельної власності та землекористування 

   Ложешник, Аліса Сергіївна; Ложешник, Олександр; Гончарук, Тарас Григорович (2018)
   У даній статті розглядаються «напівофіційне» надання Григорієм Потьомкіним території Очаківської області Чорноморському козацтву. Зокрема на основі архівних документів досліджуються особливості козацького та старшинського ...
  • Трансформація управлінських структур Гетьманщини під час діяльності Другої Малоросійської колегії 

   Майструк, В ’ячеслав; Бачинська, Олена Анатолівна (2018)
   Дана стаття присвячена дослідженню утворення Другої Малоросійської колегії, описується початок діяльності колегії. Простежується трансформація управлінських установ І стьманщини, їх підпорядкування та повна інкорпорації ...
  • Шляхи інтенсифікації торгівлі міжнародними туристичними послугами в умовах глобалізації 

   Глчян, К. Л.; Ніколаєв, Юрій Олегович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
   Інтенсифікація торгівлі міжнародними туристичними послугами в умовах поступового розвитку українського турпродукту безпосередньо пов’язана з глобалізаційними економічними тенденціями щодо процесу інтеграції між суб’єктами ...
  • Регулювання торгівлі послугами в умовах глобалізації 

   Боцян, Н. О.; Ніколаєв, Юрій Олегович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
   Регулювання міжнародної торгівлі послугами має певну специфіку. Це пов'язане з тим, що послуги, що відрізняються крайньою різноманітністю форм і змісту, створюють єдиний ринок, якому не властиві загальні риси, але властиві ...
  • Дослідження мезозоопланктону прибережних вод острова Зміїний в 2016-2017 рр. (рос.) 

   Снигирев С.М.; Люмкис П.В.; Мединец В.И.; Газетов Е.И.; Абакумов А.Н.; Пицык В.З.; Снигирев П.М.; Snigirov S. M.; Lyumkis P. V.; Medinets V. I.; Gazyetov Ye. I.; Abakumov A. N.; Pitsyk V. Z.; Snigirov P. M. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019)
   Цель. Изучение состояния мезозоопланктона в прибрежных водах о. Змеиный в 2016-2017 гг. Методы. Стандартные методы отбора, определения, оценки численности и биомассы мезозоопланктона. Результаты. На основе полученных данных ...
  • Щодо еволюції сутності національної фінансової системи 

   Ломачинська, Ірина Анатоліївна; Ломачинская, Ирина Анатольевна; Lomachynska, Iryna A. (2019)
   Не зважаючи на достатню кількість досліджень щодо сутності та структури «фінансової системи», питання розвитку теоретичних та практичних підходів до формування національних фінансових систем потребує подальшого розвитку. ...
  • Стратегічні альянси як форма міжорганізаційних мереж у глобальній економіці 

   Горняк, Ольга Василівна (2019)
   Формування і розвиток стратегічних альянсів базується на двох головних передумовах: глобалізація економічних процесів та інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). Стратегічні альянси виникли під впливом цілої низки ...
  • Концептуальні засади відновлення науково-дослідницької інфраструктури для забезпечення морських досліджень в Україні. 

   Медінець В.І.; Чеберкус Д.В.; Жеребчук С.В.; Медінець С.В.; Черкез Є.А.; Снігірьов С.М.; Ковальова Н.В.; Medinets V. I.; Cheberkus D. V.; Zherebchuk S. V.; Medinets S. V.; Cherkez E. A.; Snigirov S. M.; Kovalova N. V. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019)
   Ціль. Обґрунтування та формулювання концептуальних засад створення ефективної національної системи морських досліджень, яка була би базовою складовою інформаційного забезпечення національних економічних і військових інтересів ...
  • Багаторічні дослідження популяцій фітопланктону на акваторії Дністровського лиману влітку (2003-2018 рр). 

   Дерезюк Н.В.; Dereziuk N. V. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019)
   Мета. Порівняння багаторічних даних за видовим складом, різноманітністю і кількісними показниками фітопланктону, який розвивався щоліта в Дністровському лимані. Особливу увагу приділено розвитку небезпечних (або потенційно ...
  • Дослідження гідрологічних характеристик морських вод біля острову Зміїний в 2016-2017 рр. (рос.) 

   Газєтов Є.І.; Медінець В. І.; Снігірьов С. М.; Снігірьов П. М.; Абакумов О. М.; Піцик В. З.; Gazyetov Ye. I.; Medinets V. I.; Snigirov S. M.; Snigirov P. M.; Abakumov A. N.; Pitsyk V. Z. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019)
   Цель. Обобщение результатов наблюдений гидрологических характеристик вод Черного моря в районе острова Змеиный, которые проводились научной группой Регионального центра интегрированного мониторинга и экологических исследований ...
  • Состояние макрозообентоса в прибрежных водах Одесского залива в 2016-2017 гг. 

   Снигирев С.М.; Чернявский А.В.; Наум Е.А.; Халаим А.А.; Мединец В.И.; Газетов Е.И.; Конарева О.П.; Снигирев П.М.; Snigirov S. M.; Сhernyavskiy A. V.; Naum E. A.; Khalaim A. A.; Medinets V. I.; Gazyetov Ye. I.; Konareva O. P.; Snigirov P. M. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019)
   Были представлены результаты анализа состояния сообщества макрозообентоса в прибрежных водах Одесского залива в 2016-2017 гг. Показано, что общее количество таксонов макрозообентоса составляет 121. Проанализированы сезонные ...
  • Мезозоопланктон прибрежных вод острова Змеиный в 2016-2017 гг. 

   Снигирев С.М.; Люмкис П.В.; Мединец В.И.; Газетов Е.И.; Абакумов А.Н.; Пицык В.З.; Снигирев П.М.; Snigirov S. M.; Lyumkis P. V.; Medinets V. I.; Gazyetov Ye. I.; Abakumov A. N.; Pitsyk V. Z.; Snigirov P. M. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019)
   Были представлены результаты анализа состояния сообщества мезозоопланктона в прибрежных водах острова Змеиний в 2016-2017 гг. Показано, что общее количество таксонов мезозоопланктона составляет 32. Анализируются биомасса ...
  • Концептуальні засади відновлення науково-дослідницької інфраструктури для забезпечення морських досліджень в Україні. 

   Медінець В.І.; Чеберкус Д.В.; Жеребчук С.В.; Медінець С.В.; Черкез Є.А.; Снігірьов С.М.; Ковальова Н.В.; Medinets V. I.; Cheberkus D. V.; Zherebchuk S. V.; Medinets S. V.; Cherkez E. A.; Snigirov S. M.; Kovalova N. V. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019)
   Проаналізовано сучасний стан науково-дослідної інфраструктури морських досліджень в Україні. Розроблено рекомендації щодо відновлення сучасної інфраструктури морських досліджень які ґрунтуються з метою збору, обробки та ...
  • Оценка площадей пожаров в дельте Днестра в 2007-2019 гг. 

   Мединец В.И.; Газетов Е.И.; Павлик Т.В.; Мединец С.В.; Ковалева Н.В.; Medinets V.I.; Gazyetov Ye.I.; Pavlik T.V.; Medinets S.V.; Kovalova N.V. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019)
   Были оценены области следов пожаров, произошедших в дельте Днестра в 2007, 2010 - 2019 гг. с использованием космических снимков LANDSAT. Была описана методология обработки изображений. Показано, что самые большие по площади ...
  • Результати дослідження бактеріопланктону Дністровського лиману в 2003-2018 рр. 

   Ковальова Н.В.; Медінець В.І.; Медінець С.В.; Kovalova N. V.; Medinets V. I.; Medinets S. V. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019)
   Представлені дані про чисельність бактеріопланктону Дністровського лиману в 2003-2018 рр.; їх аналіз свідчить про тенденцію до збільшення кількості бактерій за останні вісім років і зростання трофічного статусу водного ...
  • Багаторічні дослідження популяцій фітопланктону на акваторії Дністровського лиману влітку (2003-2018 рр). 

   Дерезюк Н.В.; Dereziuk N. V. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019)
   В роботі було показано, що загальна кількість спостережуваних видів перевищило 440, з яких 42, як правило, прийнято класифікувати як потенційно шкідливі види. Цвітіння водоростей було зареєстровано з Chlorophyceae, ...