Зараз показуються 1-20 з 16178

  • Художня гносеологія неореалістів початку xx століття 

   Рева-Лєвшакова, Людмила Володимирівна; Рева-Левшакова, Людмила Владимировна; Reva-Lievshakova, Liudmyla V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   У статті пропонується дослідження виливу неореалістичного філософського контексту на художню літературу. До уваги взято гносеологічні традиції та нові ідеї розуміння реальності буття та форм творення світу й суб’ект-об’ектних ...
  • Россия 1812 года в восприятии русского и английского писателей XIX века («Вывеска» О. М. Сомова и «Как бригадир побывал в Минске» А. Конан Дойла) 

   Морева, Тамара Юрьевна; Морева, Тамара Юріївна; Moreva, Tamara Yu. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   В статье идет речь о России в восприятии русского и английского писателей XIX века (О. Сомов и А. Конан Дойл). Оба автора возвеличивают героев-авантюристов. Отношения Ахилла (героя О. Сомова) с русскими строятся сначала ...
  • Теоретическая модель идентификации модернизма Серебряного века в формате категории «литературное сознание» 

   Сподарец, Надежда Викторовна; Сподарець, Надiя Вiкторiвна; Spodarets, Nadiia V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   В статье констатируются изменения методологических стратегий и дискурсивных форматов литературоведения при оценке явлений модернизма Серебряного века. Разработана и представлена теоретическая модель идентификации феномена ...
  • Феномен вторинного тексту, або інтертекстуальність як підґрунтя псевдокреативності 

   Кондратенко, Наталія Василівна; Кондратенко, Наталя Василівна; Kondratenko, Natalia V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   Статтю присвячено вивченню реалізації категорії інтертекстуальносгі в різних типах дискурсів — художньому, науковому та політичному. Доведено вторинний характер текстів, що містять цитування та посилання на першоджерела. ...
  • Палеогеоморфологія і історія формування північно-західного шельфу Чорного моря 

   Сучков, Ігор Олександрович; Федорончук, Наталя Олександрівна; Чепіжко, Олександр Валентинович; Сучков, Игорь Александрович; Чепижко, Александр Валентинович; Suchkov, Igor A.; Fedoronchuk, Natalia A.; Chepizhko, Oleksandr V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
   Сучасний рельєф північно-західного шельфу Чорного моря є реліктовим акумулятивно-ерозійним, що успадковано від пізньоплейстоценового суб- аерального рельєфу приморської рівнини, розчленованої річковими долинами, і у ...
  • Водогосподарський комплекс регіону Придунайських озер Одещини 

   Нефедова, Нiна Євгенiвна; Нефедова, Нина Евгеньевна; Nefedova, Nina E. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
   У статті розглянуто деякі теоретичні питання економіко-географічного вивчення водогосподарських систем. Дано характеристику і визначені проблеми функціонування і територіальної організації водогосподарського комплексу ...
  • Вплив МІГУ - 2 на газовий склад та кислотно-лужну рівновагу крові у щурів з гіпоксичною гіпоксією на тлі гіпертермії 

   Лук'янчук, В. Д.; Вітохіна, Н. В.; Кравець, Д. С.; Сейфулліна, Інна Йосипівна; Ткаченко, В. М. (2010)
   Проведено аналіз впливу МІГУ-2 на кислотно-лужну рівновагу венозної крові щурів з гітюксичіюю гіпоксією на тлі гіпертермії. Було встановлено, що профілактичне застосування МІГУ-2 вже через 3 години після реоксигенації ...
  • Дослідження просторового розподілу грунтових вологозапасів 

   Степовая О. Ю.; Stepovaya O. Yu.; Степова О. Ю. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
   В роботі представлені результати досліджень просторового розподілу вологозапасів на схилах південно-західної та північно-східної експозицій урочища Лабушна Балтського району Одеської області. Для аналізу результатів ...
  • Результаты экологического мониторингл вод Днестровского лимана в летний период 2003-2004 гг. 

   Мединец, Владимир Иванович; Ковалева, Н. В.; Газетов, Евгений Иванович; Новиков, А. Н.; Снигирев, Сергей Михайлович; Медінець, Володимир Іванович; Ковальова, Н. В.; Газєтов, Євген Іванович; Новіков, А. М.; Снігірьов, Сергій Михайлович; Medinets, Volodimir I.; Kovalyova, N. V.; Gazetov, Yevgeniyi I.; Novikov, А. М.; Snigirov, Sergiyi M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
   Представлены результаты гидроэкологического мониторинга вод нижнего Днестра и Днестровского лимана. Выполнен ретроспективный анализ изменения качества вод нижнего течения Днестра и Днестровского лимана. Обосновано ...
  • Розподілення координаційної сполуки германію з оксиетилідендифосфоновою кислотою та шрацетамом в організмі щурів за умов ішемії головного мозку 

   Кресюн, В. Й.; Лук’янчук, В. Д.; Кравец, Д. С.; Крилова, О. В.; Сейфулліна, Інна Йосипівна (2016)
   Наведені результати фармакокінетичних досліджень координаційної сполуки германію з оксиетилідендифосфоновю кислотою та піра-цетамом (ВІТІН-1) у щурів з гострим ішемічним інсультом головного мозку. Показано, що ВІТІН -1 ...
  • Концепція грунтово-екологічної експертизи земель 

   Сич, Віталій Андрійович; Сыч, Виталий Андреевич; Sych, Vitaliy A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
   Представлено концепцію грунтово-екологічної експертизи, що припускає екологічну оцінку земельних ресурсів у зв’язку з їхньою деградацією й антропогенним забрудненням. Показано можливість використання ГІС-технологій при ...
  • О возможностях исследований влияния метеорных потоков на атмосферу земли при наблюдениях на о. Змеиный 

   Горбанев, Юрий Михайлович; Сарест, Леонид Александрович; Шестопалов, Василий Александрович; Горбаньов, Юрій Михайлович; Сарест, Леонід Олександрович; Шестопалов, Василь Олександрович; Gorbanev, Yuriy M.; Sarest, Leonid A.; Shestopalov, Vasiliy A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
   Для выявления взаимодействия метеорных ПОТОКОВ с земной атмосферой весьма привлекательны пункты наблюдений, где сведены к минимуму техногенные факторы. Показано, что остров Змеиный, с этой точки зрения, является уникальным ...
  • До питання про особливості антропогенно утворених грунтів міста Одеси та їх систематики 

   Зелінська, Н. Ю .; Зелинская, Н. Ю.; Zelinskaya, N. U. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
   Екологічні умови великих міст, місця проживання найбільшої кількості людей і місця з інтенсивним розвитком промисловості, постійно погіршується. Слідством забруднення повітря, питної води, ґрунтового покрову, погіршення ...
  • Скрининг потенциальных антигипоксантов с термопротекторными свойствами в ряду координационных соединений германия с различными биолигандами 

   Лукьянчук, В. Д.; Витохина, Н. В.; Сейфуллина, Инна Иосифовна; Ткаченко, В. Н.; Мищенко, Е. М. (2008)
   В ходе скрининговых исследований потенциальных антигипкоксантов с термопротекторными свойствами в ряду координащюнных соединений германия с различными биолигандами было установлено, что наибольшей фармакологической активностью ...
  • К вопросу о перспективах культивирования моллюсков в акватории о. Змеиный 

   Золотницкий, А. П.; Крючков, В. Г.; Волков, С. О.; Орленко, А. Н.; Золотницький, О. П.; Крючков, В. Г.; Zolotnitzkij, А. Р.; Krjuchkov, V. G.; Volkov, S. О.; Orlenko, А. N. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
   Представлены материалы для организации морской фермы по выращиванию моллюсков в акватории о. Змеиный. Предложены наиболее оптимальные гидробиотехнические сооружения (ГБТС), используемые для культивирования, и дана оценка ...
  • Демерсальные рыбы прибрежной зоны острова Змеиный 

   Заморов, Вениамин Вениаминович; Снигирев, Сергей Михайлович; Куракин, Александр Петрович; Олейник, Юрий Николаевич; Заморов, Веніамін Веніамінович; Снігірьов, Сергій Михайлович; Куракін, Олександр Петрович; Олійник, Юрій Миколайович; Zamorov, Veniamin V.; Snigirov, Sergiyi M.; Kurakin, Аleksandr Р.; Oleinik, Yurii M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
   В прибрежной зоне острова Змеиный зарегистрирован 31 вид демерсальных рыб. Приведены данные о численности рыб, полученные при проведении подводных визуальных наблюдений в сочетании с отловом рыб различными орудиями.
  • Координаційні сполуки германію — потенційні засоби знешкодження при ендотоксикозі 

   Кресюн, В. Й.; Лучишин, Т. Р.; Сейфулліна, Iнна Йосипiвна; Рисухіна, Н. В.; Лук’янчук, В. Д. (2013)
   У результаті комплексного скринішовото дослідження на щурах із синдромом ендогенної інтоксикації різного генезу (перитоніт, тривале розчавлювання м'яких тканин задніх кінцівок) серед представників крординаційних комплексів ...
  • Зрошення в Придунав’ї Одещини: ландшафтно- і грунтово-геохімічні процеси, їх наслідки 

   Біланчин, Ярослав Михайлович; Жанталай, Павло Іванович; Тортик, Микола Йосипович; Стефурак, В. І.; Биланчин, Ярослав Михайлович; Жанталай, Павел Иванович; Тортик, Николай Иосифович; Стефурак, В. И.; Bilanchyn, Yaroslav M.; Zhantalay, Pavlo I.; Tortic, Nikolai I.; Stephurak, V. I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
   Узагальнені результати 30-ти річних досліджень ландшафтно- і грунтово- меліоративної ситуації на масивах зрошення Придунав’я Одесщини, суть і тенденції динаміки сучасних ландшафтно-геохімічних і грунтотворних процесів в ...
  • Подводные гидробиологические исследования у о. Змеиный 

   Волков, С. О.; Volkov, S. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
   Обсуждаются результаты подводных гидробиологических наблюдений за животными, населяющими прибрежную часть острова Змеиный. Описаны сезонные миграции моллюсков и рыб данной акватории. Рекомендуется использовать моллюски ...
  • Ихтиопланктон у о. Змеиный и в сопредельных акваториях (по материалам 2003 года) 

   Винникова, М. А.; Віннікова, М. А.; Vinnikova, М. А. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
   В составе ихтиопланктона возле о. Змеиный и в смежных акваториях в течение мая-сентября 2003 года обнаружены икра и личинки 7 видов рыб. Чаще всего в этот период встречалась икра анчоуса (хамсы). Максимальное количество ...