Recent Submissions

 • Химическая кинетика и массообмен 

  Калинчак, Валерий Владимирович; Черненко, Александр Сергеевич (2012)
  Пособие предназначено для индивидуальной работы и самостоятельного ре- шения задач по курсу «Химическая кинетика и массообмен» студентов, спе- циализирующихся на кафедре теплофизики.
 • Прикладная физика аэрозолей 

  Калинчак, Валерий Владимирович; Контуш, Сергей Михайлович; Черненко, Александр Сергеевич (2012)
  Методическое пособие предназначено для практических и лабораторных ра- бот, решения задач из курса «Физика аэрозолей» для студентов кафедры теп- лофизики физического факультета Одесского национального университета им. И.И. ...
 • Механика жидкости и газа 

  Калинчак, Валерий Владимирович; Черненко, Александр Сергеевич (2013)
  Научное издание содержит конспект лекций для части спецкурса «Механика жидкости и газа и физика аэрозолей», который читается на кафедре теплофизике Одесского националь- ного университета имени И.И. Мечникова.
 • Основи астрофізики 

  Панько, Олена Олексіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Завдання до самостійної роботи «Основи астрофізики» створено до курсу «Загальна астрономія», що входить до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки бакалавра напряму 104 – фізика та астрономія. ...
 • Кінематика та фізика тіл Сонячної системи 

  Панько, Олена Олексіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Завдання до самостійної роботи «Кінематика та фізика тіл Сонячної системи» створено до курсу «Загальна астрономія», що входить до освітньо- професійної/освітньо-наукової програми підготовки бакалавра напряму 104 – ...
 • Зоряне небо та небесна сфера 

  Панько, Олена Олексіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Завдання до самостійної роботи «Зоряне небо та небесна сфера» створено до курсу «Загальна астрономія», що входить до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки бакалавра напряму 104 – фізика та астрономія. ...
 • Теоретичні основи наноелектроніки : конспект лекцій 

  Адамян, Вадим Мовсесович; Завальнюк, Володимир Вікторович (2016)
  В лекціях розглядаються основні принципи квантової наноелектроніки, особливості переносу заряду, тепла і спіну та квантові інтерференційні ефекти в електронних наносхемах, простіші моделі базових елементів наноелектрон ...
 • Комп'ютерне моделювання фізичних процесів у середовищі WolframMathematica (інтерактивний навчальний посібник) 

  Кулінський, Володимир Леонідович (2016)
  Посібник містить інтерактивні ноутбуки та шаблони для виконання завданнь по курсу. Посібник призначено для студентів першого курсу магістратури ОНУ імені І.І. Мечникова спеціальності «Фізика та астрономія». Публікується ...
 • Методичні вказівки для самостійної роботи з дисціплини "Економетрика". [Ч. Б] 

  Яровий, Анатолій Трохимович; Страхов, Євген Михайлович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Методичні вказвки для самостійної роботи з дисципліни "Економетрика" дя студентів напрямків підготовки 6.040201 математика, 6.040301 прикладна математика, 6.030501 економічна теорія, 6.030203 міжнародні економічні відносини, ...
 • Методичні вказівки для самостійної роботи з дисціплини "Економетрика". [Ч. А] 

  Яровий, Анатолій Трохимович; Страхов, Євген Михайлович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Методичні вказвки для самостійної роботи з дисципліни "Економетрика" дя студентів напрямків підготовки 6.040201 математика, 6.040301 прикладна математика, 6.030501 економічна теорія, 6.030203 міжнародні економічні відносини, ...
 • Курс загальної фізики [Т.4 : Оптика] 

  Сминтина, Валентин Андрійович; Ваксман, Юрій Федорович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2012)
  Підручник є четвертим томом «Курсу загальної фізики». У ньому викладено основи електромагнітної та квантової природи світла. Поряд з класичними питаннями оптики розглянуто її сучасні напрями: оптичні квантові генератори ...
 • Інтегральне числення функцій багатьох змінних 

  Щоголев, Сергій Авенірович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  Навчально-методичний посібник написано відповідно до навчальної програми дисципліни «Математичний аналіз» для підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями «фізика», «прикладна фізика», «астроном ...
 • Диференціальні рівняння: навч. посіб. для студ. 2 курсу, Ч.2 

  Самкова, Галина Євгенівна (2007)
  Самкова, Галина Євгенівна. Диференціальні рівняння [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. 2 курсу, Ч.2 / Г. Є. Самкова, О. А. Тінгаєв, Н. В. Шарай; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. диференціальних рівнянь. – ...
 • Збірник тестових завдань з вищої алгебри 

  Савастру, Ольга Володимирівна (2014)
  Як відомо, одним із заходів, спрямованих на підвищення якості вищої освіти є застосування тестового контролю як ефективного методу діагностики рівня засвоєння навчального матеріалу. Пропонований збірник тестових завдань ...
 • Теория вероятности : учеб.-метод. пособ 

  Процеров, Юрий Сергеевич (2015)
  Данное методическое пособие ставит своей целью оказать помощь студентам направления 6.040301 «Прикладная математика» в изучении курса «Теория вероятности». В нем подробно и систематично изложены основные темы программы ...
 • Методичні вказівки до курсу "Математичне моделювання деяких задач механіки і техніки" 

  Процеров, Юрій Сергійович (2015)
  Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності «Прикладна математика». При підготовці цих вказівок ми виходили з наступного висловлення академіка А.А. Самарського: «Багаторічні і складні пошуки призвели прикладну ...
 • Методические указания к курсу "Асимптотические методы в анализе" 

  Процеров, Юрий Сергеевич (2015)
  Данные методические указания посвящены изучению основных методов получения асимптотических оценок интегралов, содержащих большой параметр: метод интегрирования по частям, метод Лапласа, метод стационарной фазы, метод ...
 • Математическая статистика 

  Процеров, Юрий Сергеевич (2016)
  Данное учебно-методическое пособие ставит своей целью оказать помощь студентам III-го курса направления 6.040301 «Прикладная математика» в изучении курса «Математическая статистика». В нем подробно и систематично изложены ...
 • Кластерный анализ. Терминология, методы, задачи 

  Леончик, Евгений Юриевич (2011)
  Конспект содержит методические указания по кластерному анализу для лиц, применяющих статистические методы при решении практических задач. Данное пособие имеет своей целью сделать обзор литературы по этому интересному методу ...
 • Методичний посібник до курсу "Функціональний аналіз": для студ. ф-ту прикладної математики та механіки 

  Круглов, Віктор Євгенович (2000)
  Цій методичний посібник відповідає в основному програмі курсу “Функціональний аналіз”, який читається студентам факультету Прикладної математики та механіки. Вивчення курсу функціонального аналізу на українській мові ...

View more