Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9578
Title: Продукція сидерофорів бактеріями роду Pseudomonas
Other Titles: Продукция сидерофоров бактериями рода Pseudomonas
The siderophore production by Pseudomonas bacteria
Authors: Русакова, Марія Юріївна
Галкін, Борис Миколайович
Філіпова, Тетяна Олегівна
Івах, В. В.
Тітлянов, О. О.
Русакова, Мария Юрьевна
Галкин, Борис Николаевич
Филиппова, Татьяна Олеговна
Ивах, В. В.
Титлянов, А. А.
Rusakova, Mariia Yu.
Galkin, Borys M.
Filipova, Tetiana O.
Ivah, V. V.
Titlianov, O. O.
Citation: Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: сидерофори
Pseudomonas spp
піовердини
сидерофоры
пиовердины
Fe3+
siderophores
pyoverdins
Series/Report no.: ;№4 (28)
Abstract: Мета. Вивчення рівня синтезу сидерофорів бактеріями роду Pseudomonas та впливу на нього іонів заліза (ІІІ). Методи. Здатність до утворення сидерофорів у штамів P. аeruginosa (ONU 300, ONU 301, ONU 302), P. fluorescens ONU 303 та P. aureofaciens (ONU 304, ONU 305, ONU 306) вивчали з використанням CAS-агару. Інтенсивність росту та продукції піовердинових біохелаторів досліджуваних культур у рідкому варіанті середовища Кінга визначали, відповідно, при довжинах хвиль 660 нм та 400 нм з використанням хром-азурола S. Результати. За інтенсивністю накопичення сидерофорів різні штами одного виду відрізнялися один від одного. Найбільш активна продукція сидерофорів спостерігалася у представників P. aeruginosa та P. fluorescens. Додаткове внесення іонів заліза (ІІІ) супроводжувалося змінами кількості клітин та інтенсивності накопичення ними сидерофорів. Додавання заліза у середовище культивування псевдомонад призвело до підвищення кількості клітин у суспензії. Проте, концентрація сидерофорів, що утворювались даними мікроорганізмами, за присутності 30 мкг/мл іонів заліза (ІІІ) зменшилась у 2–7 разів, а при 1000 мкг/мл – синтез досліджуваних сполук більшістю штамів псевдомонад практично повністю припинився. Висновок. Присутність у поживному середовищі іонів заліза (ІІІ) у концентрації 30 та 1000 мкг/мл гальмує накопичення сидерофорів бактеріями роду Pseudomonas.
Цель. Исследование уровня синтеза сидерофоров бактериями рода Pseudomonas. Методы. Способность к образованию сидерофоров среди штаммов P. аeruginosa (ONU 300, ONU 301, ONU 302), P. fluorescens ONU 303 и P. aureofaciens (ONU 304, ONU 305, ONU 306) изучали с использованием CAS-агара. Интенсивность роста и продукции пиовердиновых биохелаторов исследуемых культур в жидком варианте среды Кинга определяли соответственно при длинах волн 660 нм и 400 нм с использованием хром-азурола S. Результаты. По интенсивности накопления сидерофоров представители разных штаммов одного вида отличались один от другого. Наиболее активная продукция сидерофоров наблюдалась среди культур P. aeruginosa и P. fluorescens. Дополнительно внесенные ионы железа (ІІІ) определили изменения количества клеток и интенсивности образования ими сидерофоров. Внесение железа в среду, в которой происходило культивирования псевдомонад, привело к повышению количества клеток в суспензии. Однако, концентрация сидерофоров, которые синтезируются данными микроорганизмами, в присутствии 30 мкг/мл ионов железа (ІІІ) уменьшилась в 2–7 раз, а при 1000 мкг/ мл – синтез исследуемых соединений большинством штаммов псевдомонад практически полностью прекратился. Выводы. Присутствие в питательной среде ионов железа (ІІІ) в концентрации 30 и 1000 мкг/мл тормозит накопление сидерофоров бактериями рода Pseudomonas.
Aim. The study of the siderophore synthesis by Pseudomonas genus bacteria. Methods. The siderophore production ability of P. aeruginosa (ONU 300, ONU 301, ONU 302), P. fluorescens ONU 303 and P. aureofaciens (ONU 304, ONU 305, ONU 306) strains was studied by using of CAS-agar. The intensity of growth and pyoverdin biochelator production of the studied cultures in liquid King medium variant was determined, respectively, at the wavelengths of 660 nm and 400 nm with using of chrome-azurols. Results. According to the intensity of siderophore accumulation by the representatives of different strains the same species distinguished from each other. The most active siderophore production was observed among P. aeruginosa and P. fluorescens cultures. The iron ions (III) that were additionally added resulted the changes both the cell quantity and siderophore synthesis intensity. Adding iron to the medium in which Pseudomonas cultured, was resulting in increased cell number in suspension. However, concentration of siderophores, which are synthesized by these microorganisms, in the presence of 30 μg/ml of iron (III) decreased by 2–7 fold, and at 1000μg/ml – synthesis of tested compounds by most Pseudomonas strains practically completely ceased. Conclusions. Presence of iron ions (III) in nutrient medium at concentration 30 and 1000 μg/ml slowed down the accumulation of siderophores by bacteria of Pseudomonas genus
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9578
Appears in Collections:Мікробіологія і біотехнологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
88-95(2014-4).pdf419.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.