Останні додані

 • Інвестування 

  Захарченко, Наталя Вячеславівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Структура і зміст навчально-методичного посібника спрямовані на розв’язання завдань, які стоять перед здобувачами вищої школи під час вивчення дисципліни “Інвестування”. У посібнику розглядаються теоретичні, методичні та ...
 • Казначейська справа 

  Дем’янчук, Марина Афанасіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Навчально-методичний посібник з дисципліни «Казначейська справа» охоплює 10 тем, у яких розглядається нормативно-правове регулювання казначейської справи в Україні; становлення та розвиток казначейської справи в Україні; ...
 • Історія економіки та історія економічної думки : курс лекцій з навчальної дисципліни для студентів економічних спеціальностей 

  Скороход, Ірина Петрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У системі економічної освіти важливе місце належить курсу “Історія економіки та економічної думки”. Дана дисципліна є нормативною і об’єднує два споріднені курси. Вона покликана сформувати у студента здатність орієнтуватися ...
 • Экономический анализ : конспект лекций для иностр. студ. по дисциплине «Экономический анализ» по напр. подготовки 6.030504 – «Экономика предприятия» 

  Орлов, В. Н.; Спильная, Н. П.; Банкет, Н. В.; Жаданова, Ю. А.; Маслий, Наталья Дмитриевна; Франчук, О. П. (Одесская национальная академия связи им А.С. Попова, 2015)
  Цель учебно-методического пособия – сформировать у студентов и специалистов-экономистов комплексный подход к проведению экономического анализа деятельности предприятий связи. В основу логики изложения материала положен ...
 • Маркетинг 

  Маслій, Наталя Дмитрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У навчально-методичному посібнику викладені навчально-практичні матеріали, необхідні для вивчення дисципліни «Маркетинг», — методичні вказівки з кожної теми для освоєння теоретичного матер іалу та вирішення практичних ...
 • Бухгалтерський облік 

  Маслій, Наталя Дмитрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У навчально‑методичному посібнику викладені навчально‑практичні матеріали, необхідні для вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» — методичні вказівки з кожної теми для освоєння теоретичного матеріалу та вирішення ...
 • Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінанси" : для підгот. бакалаврів денної та заоч. форм навч., напрям підгот. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

  Дем'янчук, Марина Афанасіївна; Маслій, Наталя Дмитрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  У методичних рекомендаціях наведено завдання на курсову роботу, склад, обсяг і структура курсової роботи, рекомендації до її виконання, правила оформлення та порядок захисту курсової роботи з дисципліни «Фінанси». Методичні ...
 • Корпоративне право у схемах 

  Смітюх, Андрій Володимирович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У посібнику на основі аналізу положень Цивільного та Господарського кодексів, Законів України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», інших актів корпоративного законодавства України (за станом законодавства ...
 • Страховое право Украины 

  Степанова, Татьяна Валерьевна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2014)
  В учебном пособии рассматриваются в теоретическом и практическом аспекте вопросы становления и развития страхового дела, принципы и формы страхования, а также специфика субъектов страхового рынка. Рассчитано на практикующих ...
 • Навчально-методичний комплекс до вивчення навчальної дисципліни "Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності" для студентів економіко-правового факультету спеціальності "Правознавство" освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" 

  Масіна, Людмила Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  Навчально-методичний комплекс до вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності», відповідно до розробленої робочої навчальної програми, містить вказівки щодо вивчення ...
 • Корпоративне право у схемах 

  Смітюх, Андрій Володимирович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2012)
  У посібнику на основі аналізу положень Цивільного та Господарського кодексів, законівУкраїни “Про господарські товариства”, “Про акціонерні товариства”, інших актів корпоративного законодавства України з урахуванням ...
 • Правові основи інвестиційної діяльності 

  Смітюх, Андрій Володимирович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  У посібнику розглядаються положення законодавства України, що регулює інвестиційну діяльність, станом на 15 листопада 2012 р. Особливу увагу приділено питанням капітального інвестування у галузі будівництва, зокрема ...
 • Інноваційний менеджмент 

  Чайковська, Валентина Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  Навчальний посібник присвячено дослідженню сучасних напрямків управління інноваційним розвитком, інноваційними проектами, застосуванню інноваційних технологій в менеджменті підприємством, та перспектив їх подальшого ...
 • Хозяйственное процессуальное право в схемах 

  Степанова, Татьяна Валерьевна; Степанова, Тетяна Валеріївна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2016)
  Учебное пособие подготовлено с учетом кредитно-модульной системы и является актуальным после проведения в Украине судебной реформы 2015 года, в соответствии с которым в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины ...
 • Правознавство 

  Гринь, Оксана Дмитрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  Навчальний посібник має на меті надання допомоги студентам неюридичних спеціальностей ОНУ ім. І. І. Мечникова у вивченні курсу «Правознавство». Містить загальні положення з основ теорії держави та права, загальні засади ...
 • Адвокатура в Україні 

  Бідюк, Микола Орестович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Учбово-методичні рекомендації та робоча програма з дисципліни «Адвокатура в Україні» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності «Правознавство».