Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9260
Title: Accelerated methods of teaching grammar to the students of higher educational institutions in the course of a foreign language study
Other Titles: Інтенсивні методи викладання граматики у процесі вивчення іноземної мови студентами вищих навчальних закладів
Интенсивные методы преподавания грамматики в ходе изучения иностранного языка студентами высших учебных заведений
Authors: Sizova, Lubov V.
Сізова, Любов Володимірівна
Сизова, Любовь Владимировна
Citation: Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: intensive
accelerated training method
practical skills
foreign languages
communicative competence
grammar
інтенсивні методи
прискорені методи навчання мови
практичні навички
іноземні мови
комунікативна компетенція
граматика
интенсивные методы
ускоренные методы обучения
практические навыки
иностранные языки
коммуникативная компетенция
грамматика
Series/Report no.: ;Вип. 26
Abstract: Summary. The article reveals the necessity of using the elements of the accelerated training methods when teaching grammar at the foreign language lessons at higher educational establishments, its object is the analysis of scintists’ points of view on the role of grammar in the process of development of communicative competence of students of foreign languages and the ways of its aquisition in the process of teaching. The purpose of our work is to define the role of grammar in the process of communicative competence formation and to formulate our own approach to the methods of its teaching .Methodologically our research is based upon the laws of cognition.The descriptive analysis and comparison were used.The findings of our work show the different approaches to accelerated teaching of a foreign language grammar to students.Its practical value consists in possibility to use the results of investigation in systematizing of the accelerated / intensive methods of teaching grammar of a foreign language. Grammar textbooks and methodical elaborations can be built on the basis of the results of such scientific research. Results of our work are: 1) combination of such intensive methods of teaching grammar as audiolingual method, direct method and some approaches suggested by G. Lozanov, G. Kitajgorodskaja, A. Leont’ev and I. Zimniaja can lead to effective results.The accelerated / intensive methods help create unrestricted communicative situation and maximize its potential; 2) the communicative situations must be chosen in accordance with the principle of frequency of use of the definite grammatical phenomena in certain real life circumstances; 3) the logical summing up of the work over the lexical and grammatical material must be the collective discusssion after which the task to write an essay using the new words and grammatical construction must follow; 4) such macrostructure containing all lexical and grammatical material of the topic as an authentic text must be used for studying linguistic and extralinguistic communicative characteristics of speech situations which in its turn will improve the grammatical skills of a student.
Анотація. Автор статті наполягає на необхідності застосовувати інтенсивні методи викладання граматики при формуванні комунікативної компетенції з іноземної мови у студентів вищих навчальних закладів. Предметом пропонованої наукової роботи є аналіз точок зору вчених на роль граматики у процесі формування комунікативної компетенції студентів при вивченні іноземних мов та стосовно успішних методів її засвоєння. Мета цієї роботи полягає у визначенні ролі граматики при викладанні іноземних мов та означенні своїх підходів до її викладання. Методологічно дослідження базується на законах пізнання. Було використано дескриптивний і порівняльний методи. Результати роботи визначають відмінні характеристики різних інтенсивних методик і пропонують свій підхід до розвитку адекватної для наших умов методології прискореного оволодіння граматикою іноземної мови. Її практичне значення полягає у можливості використання результатів дослідження для подальшого використання в посібниках і підручниках, при визначенні понять «інтенсивні методи» та «прискорені методи» навчання. Висновки роботи зводяться до таких положень: 1) поєднання елементів аудіолінгвального та прямого методів інтенсивного навчання граматики із підходами, запропонованими Г. Лозановим, Г. Китайгородською, О. Леонтьєвим та І. Зимнєю, призводить до ефективного навчання. Інтенсивні методи навчання допомагають створити необмежену комунікативну ситуацію, максимізувати її потенціал; 2) комунікативна ситуація має обиратися згідно із частотністю вживання певних граматичних конструкцій; 3) логічним завершенням вивчення лексико-граматичного матеріалу мають бути основані на ньому колективна дискусія та складання есе; 4) така макроструктура як автентичний текст, що включає певні граматичні явища, має великий потенціал для інтенсифікації процесу навчання граматики іноземної мови студентів вищих навчальних закладів.
Аннотация. Автор статьи настаивает на необходимости использования интенсивных методов обучения грамматике в ходе изучения иностранного языка студентами высших учебных заведений. Предмет предлагаемой научной работы — анализ точек зрения учёных на роль грамматики в ходе формирования коммуникативной компетенции студентов при изучении иностранных языков и успешных методов её усвоения. Цель работы заключается в определении роли грамматики при изучении иностранных языков и очерчивании своих подходов к интенсивному овладению данной компетенцией. Методологически работа базируется на законах познания; были использованы также дескриптивный и сравнительный методы. Результаты работы определяют отличительные характеристики разных интенсивных методов преподавания грамматики и предлагаемые пути развития адекватных для наших условий методологий интенсивного преподавания грамма- тики в вузе. Практическое значение состоит в возможности использовать результаты исследования для систематизации принципов интенсивной методологии обучения грамматике, которые могут быть положены в основу составления учебников и методических пособий. Выводы сводятся к таким положениям: 1) объединение элементов аудиолингвального и прямого методов интенсивного обучения грамматике с подходами, предложенными Г. Лозановым, Г. А. Китайгородской, A. A. Леонтьевым и И. А. Зимней, обеспечивает эффективность ускоренного овладения грамматикой иностранного языка. Эти методы дают возможность создать неограниченную коммуникативную ситуацию и сделать максимальной её результативность; 2) коммуникативная ситуация должна строиться с учётом частотности использования грамматических конструкций; 3) логическим завершением работы над лексико-грамматическим материалом должна быть основанная на нём коллективная дискуссия и написание эссе; 4) такая макроструктура как аутентичный текст может служить средством интенсивного овладения грамматикой иностранного языка.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9260
Appears in Collections:Мова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
156-160.pdf150.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.