Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9254
Title: Ідеонімійний сектор поетонімосфери саги С. Мейер «Twilight»
Other Titles: Идеонимический сектор поэтонимосферы саги С. Мейер «Twilight»
Ideonymic sector of S. Meyer’s saga «Twilight»
Authors: Карпенко, Олена Юріївна
Серебрякова, Валерія Вадимівна
Карпенко, Елена Юрьевна
Серебрякова, Валерия Вадимовна
Karpenko, Olena Yu.
Serebryakova, Valeria V.
Citation: Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: поетонімосфера
ідеонім
вільний асоціативний експеримент
асоціативний гештальт
поэтонимосфера
идеоним
свободный ассоциативный эксперимент
ассоциативный гештальт
poetonymic sphere
ideonym
free associative experiment
associative gestalt
Series/Report no.: ;Вип. 26
Abstract: Анотація. У статті досліджується поетонімосфера циклу романів С. Мейер як організована та складна система взаємопов’язаних власних назв. Метою цієї статті є встановлення особливостей організації ідеонімів у художньому мовленні письменниці. Об’єктом дослідження послугували ідеоніми зазначеного циклу романів, предметом дослідження — особливості їх функціонування в поетонімосфері художнього твору. Матеріалом дослідження було обрано цикл фентезійних романів Стефані Мейер із загальною назвою «The Twilight Saga». Висновки: у поетонімосфері зазначеного циклу налічуємо сім секторів: антропонімійний, теонімійний, ергонімійний, топонімійний, хрононімійний, хрематонімійний, ідеонімійний, які мають різний ступінь онімної насиченості та вагомості. Ідеонімійний сектор поетонімосфери саги С. Мейер «Сутінки» складається з таких підсекторів: навчально-освітній — 50 %; розважальний — 29,2 %; інформаційний — 20,8 %. Така структура ідеонімійного сектору поетонімосфери досліджуваного циклу романів дає змогу виявити концептуалізовані провідні риси головних персонажів.
Аннотация. В статье исследуется поэтонимосфера цикла романов С. Мейер как организованная и сложная система взаимосвязанных имён собственных. Целью этой статьи является установление особенностей организации идеонимов в художественной речи С. Мейер. Oбъектом исследования послужили идеонимы названного цикла романов, предметом — особенности их функционирования в поэтонимосфере художественного произведения. Материалом исследования выбран цикл романов-фэнтези с общим названием «The Twilight Saga». Выводы: в поэтонимосфере данного цикла насчитывается семь секторов: антропонимный, теонимный, эргонимный, топонимный, хрононимный, хрематонимный, идеонимный, — которые имеют разную степень онимной насыщенности и важности. Идеонимный сектор поэтонимосферы саги С. Мейер «Сумерки» складывается из таких подсекторов: учебно-образовательного — 50 %; развлекательного — 29,2 %; информационного — 20,8 %. Такая структура идеонимного сектора поэтонимосферы данного цикла романов даёт возможность выявить концептуализованные доминирующие особенности главных персонажей.
Summary. Poetonymic sphere of S. Meyer’s saga is treated in this article as an organized and complex system of interconnected proper names. The purpose of this article is to establish peculiarities of organization of ideonyms in S. Meyer’s artistic prose. The object of this investigation are ideonyms of the cycle, the subject — peculiarities of their functioning in the poetonymic sphere of the literary work. As the material for this investigation the cycle of phantasy novels with a general title «The Twilight Saga» was selected. Results. The poetonymic sphere of this cycle comprises seven sectors: anthroponymic, theonymic, ergonymic, toponymic, chrononymic, chrematonymic, ideonymic, which have different degrees of onymic saturation and importance. The ideonymic sector consists of the following subsectors: educational — 50 %; recreational — 29,2 %; informational — 20,8 %. The present structure of the ideonymic sector of the analyzed novel cycle gives the possibility to highlight the conceptualized dominant features of the main characters.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9254
Appears in Collections:Мова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
71-76.pdf197.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.