Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9242
Title: Особливості репрезентації хрематонімів у п’ятому колі індивідуального хрематонімного фрейму
Other Titles: Особенности репрезентации хрематонимов в v круге индивидуального хрематонимного фрейма
Features of the chrematonyms representation in the 5th round of the individual chrematonymic frame
Authors: Ткаченко, Ганна Володимирівна
Ткаченко, Анна Владимировна
Tkachenko, Anna V.
Citation: Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: хрематонім
V-те коло індивідуального хрематонімного фрейму
хрематоним
V-ый круг индивидуального хрематонимного фрейма
chrematonym
the V circle of the individual chrematonymic frame
Series/Report no.: ;Вип. 26
Abstract: Метою статті є аналіз основних компонентів індивідуального хрематонімного фрейму, який репрезентовано хрематонімами картини світу носіїв англійської мови. Ці одиниці було виокремлено за результатами проведення вільного асоціативного ономастичного експерименту. Об’єктом дослідження є онімний простір англійської мови. Предмет дослідження — англомовні хрематоніми як феномени картини світу. Індивідуальний хрематонімний фрейм розглянуто як структуру ментального лексикону людини, що охоплює знання людини про всі хрематоніми, наявні в її ментальному лексиконі. Увага приділялася опису V-го кола індивідуального хрематонімного фрейму. Зараз є потреба наукового дослідження власних назв унікальних речей — хрематонімів. У роботі використано описовий, експериментальний методи, а також методи аналізу та систематизації отриманого матеріалу. У вільному асоціативному експерименті взяли участь 100 англомовних респондентів. Їм було запропоновано дати відповідні реакції на 100 хрематонім- них стимулів. Отримано та інтерпретовано 10366 реакцій. За допомогою ретельного аналізу отриманих відповідей встановлено структуру індивідуального хрематонімного фрейму і зв’язки між його колами та скриптами. Установлено, що індивідуальний хрематонімний фрейм складається з 5 кіл, 112 гештальтів і 6 скриптів. Сумуючи вищезазначене, можемо підкреслити, що 5-те коло індивідуального хрематонімного фрейму складається із майже нікому не відомих хрематонімів, що рідко вживаються. Практична цінність роботи полягає в новому способі наукового дослідження хрематонімів. У результаті розвідки були встановлені особливості репрезентації хрематонімів 5-го кола індивідуального хрематонімного фрейму в картині світу носіїв англійської мови.
Аннотация. Целью статьи является анализ основных компонентов индивидуального хрематонимного фрейма, представленного хрематонимами картины мира носителей английского языка. Эти единицы были выделены в результате проведения свободного ассоциативного ономастического эксперимента. Объектом изучения является онимное пространство английского языка. Предмет исследования — англоязычные хрематонимы как феномены картины мира. Индивидуальный хрематонимный фрейм, рассмотренный как структура ментального лексикона человека, охватывает знания человека о всех хрематонимах, имеющихся в его ментальном лексиконе. Внимание уделялось описанию V-го круга индивидуального хрематонимного фрейма. Сейчас существует необходимость научного исследования наименований уникальных вещей — хрематонимов. В работе использованы описательный, экспериментальный методы, а также методы анализа и систематизации полученного материала. В свободном ассоциативном эксперименте приняли участие 100 англоязычных респондентов. Они смогли дать соответствующие реакции на 100 хрематонимных стимулов. Получено и интерпретировано 10366 реакций. С помощью тщательного анализа полученных ответов определена структура индивидуального хрематонимного фрейма и связи между его кругами и скриптами. Установлено, что индивидуальный хрематонимный фрейм состоит из 5 кругов, 112 гештальтов и 6 скриптов. Суммируя вышесказанное, можем подчеркнуть, что 5-ый круг индивидуального хрематонимного фрейма состоит из почти никому не известных хрематонимов, которые редко употребляются. Практическая цен- ность работы заключается в определении нового способа научного исследования хрематонимов. В результате проведённого исследования были установлены особенности репрезентации хрематонимов 5-го круга индивидуального хрематонимного фрейма в картине мира носителей английского языка.
Summary. It became necessary to investigate the problem concerning the study of the proper name of the unique things — chrematonyms. A free onomastic associative experiment was held, based on the interview of 100 English-speaking respondents who were offered 100 chrematonymic stimuli, and the results were interpreted. In accordance with the results of the survey 10366 associative reactions were received. A thorough analysis of the obtained responses helped to establish the structure of the individual chrematonymic frame and the ties between its circles and scripts. Thus the individual chrematonymic frame is organized by 5 circles, 112 gestalts and 6 scripts. The purpose of the article the analysis of the main components of the individual chrematonimic frame, that are represented by the chrematonyms of the English language speakers’world picture. The object is the onimic area of the English language. The subject is English chrematonyms as phenomena of world picture. We impose and investigate the individual chrematonymic frame as the structure of the man’s mental lexicon which embraces the knowledge about all the chrematonyms represented in his mental lexicon. The descriptive method and the method of analysis are used in the work. Summing up, chrematonyms of the Vth circle of the individual chrematonymic frame are rarely used, almost unknown to a person. The practical value of the work is considered in new basically established ways of chrematonim problem studies. As a result of the investigation, the peculiarities of proper name representation in the English world picture were studied.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9242
Appears in Collections:Мова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38-41.pdf156.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.