Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9235
Title: Ґрунтово-екологічний моніторинг. Технологія вимірювань емісії окремих парникових газів (СО2 та Н2О) за допомогою автоматичної системи Едді Коваріанс. Методичний посібник. Environmental monitoring of soil. Technology of greenhouse gases (СО2 and Н2О) emission measurement using the automated system Eddy Covariance. Guidance manual.
Authors: Медінець, Сергій Володимирович
Медінець, Володимир Іванович
Біланчин, Ярослав Михайлович
Medinets, Sergiy V.
Medinets, Volodymyr I.
Bilanchyn, Yaroslav M.
Мединец, Сергей Владимирович
Мединец, Владимир Иванович
Биланчин, Ярослав Михайлович
Issue Date: 20-Jan-2017
Keywords: Емісія парникових газів, система Едді Коваріанс, мікрометеорологічні дослідження Emission of greenhouse gases, system Eddy Covariance, micro-meteorological studies
Abstract: У посібнику наведено теоретичну частину, основні принципи та методологію вимірювання концентрацій і потоків вуглекислого газу, парів води та енергетичних потоків на сільськогосподарських землях. Розглянуто основні вимоги щодо встановлення системи (вибір місця, поетапна інсталяція обладнання і підключення), експлуатації (калібрування, налаштування, обробка даних) та регулярного догляду за обладнанням. Особливу увагу звернено на складність, багатостадійність та особливості обробки первинних даних. Наведено основні прийоми і способи мікрометеорологічних досліджень обмінних процесів парникових газів (на прикладі СО2) між ґрунтами і приземною атмосферою, показано, які корекції необхідно врахувати, наведено методику розрахунку величин значень потоків, продемонстровано основні способи заповнення пробілів даних. Розглянуто особливості підготовки звітних матеріалів, вимог та структуру звітних таблиць. Планується використання посібника у навчальному курсі «Ґрунтово-екологічний моніторинг» (5 курс), а також у курсі «Дослідження і картографування ґрунтів та геохімічних ландшафтів» (3 курс). Матеріали посібника рекомендуються для використання при проведенні польових ґрунтових досліджень та обробці отриманої інформації, підготовці курсових і дипломних робіт студентами геолого-географічного факультету та інших природничих спеціальностей. The Manual contains theoretical part, main principles and methodology of carbon dioxide, water steam and energy flows concentrations and fluxes measurement on arable lands. The main requirements for the system installing (choice of location, stage by stage installing and connection of equipment), operation (calibration, alignment, data processing) and regular maintenance of the equipment have been considered. Special attention has been paid to complexity and peculiarities of the data processing. The main methods and ways of micro-meteorological studies of greenhouse gases exchange processes (on an example of СО2) between soli and the atmosphere have been shown, as well as the corrections to be taken into account. The methodology of a flow values calculation has been presented, the main ways of data gaps filling demonstrated. Peculiarities of reports preparation, requirements and structure of reporting spreadsheets have been considered. It is planned to use the Manual in the training courses «Environmental monitoring of soil» (5th year) and «Studies and mapping of soils and geochemical landscapes» (3rd year). The materials from the Manual are recommended for use in field soil studies and processing of the information received, for course and diploma papers of the students of Geological and Geographical Faculty and other specialties.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9235
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці РЦІМПСЕДItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.