Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8985
Назва: Український компонент у лексико-фразеологічній системі російського мовлення Одеси
Інші назви: Украинский компонент в лексико-фразеологической системе русской речи Одессы
Ukrainian component in the lexical and phraseological system of the russian speach of Odessa
Автори: Степанов, Євгеній Миколайович
Степанов, Евгений Николаевич
Stepanov, Yevhenii M.
Бібліографічний опис: Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
Дата публікації: 2014
Видавництво: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: лексична система
фразеологізм
російське міське мовлення
російсько-українська двомовність
українізм
етнічний макрокомпонент
Одеса
лексическая система
фразеологизм
городская речь
русско-украинское двуязычие
украинизм
этнический макрокомпонент
Одесса
lexical system
phraseological units
urban speech
Russian-Ukrainian bilingualism
Ukrainianism
ethnic macrocomponent
Odessa
Серія/номер: ;№ 21.
Короткий огляд (реферат): У статті встановлено напрями і ступінь впливу української мови на лексико-фразеологічну систему російського мовлення Одеси, визначено місце та роль українського компонента в етнічному макрокомпоненті цього ідіому. Риси, зумовлені українськомовним впливом, мають різну частотність уживання. Регулярним є вживання українізмів з архісемами 'людина', 'побут', 'праця', 'їжа', 'тварина', 'рослина', назв географічних і астрономічних об'єктів, номенклатурних найменувань, демінутивів. Поширеними є також дієслова з архісемами 'пересування' та 'поведінка', іменники і прислівники з архісемою 'міра', службові слова, вигуки. Фразеологічні українізми відтворюються цілком або компонентно в контаміновашгх російсько-українських фразеогібридах. Етнічна маркованість українізмів здійснюється у російському міському мовленні одеситів лексичним, словотвірним, граматичним і позамовним способами. Метою вживання українізмів часто буває посилення емоційної виразності мовлення.
В статье определены направления и степень влияния украинского языка на лексико-фразеологаческую систему русской речи Одессы, установлены место и роль украинского компонента в этническом макрокомпоненте этого идиома. Черты, обусловленные влиянием украинского языка, имеют разную частотность употребления. Регулярным является употребление украинизмов с архисемами 'человек', 'быт', 'труд', 'еда', 'животное', 'растение', названий географических и астрономических объектов, номенклатурных наименований, диминутивов. Употребляются также глаголы с архисемами 'передвижение' и 'поведение', существительные и наречия с архисемой 'мера', служебные слова, междометия. Фразеологические украинизмы воспроизводятся полностью или компонентно в контаминированных русско-украинских фразеогибридах. Этническая маркированнность украинизмов осуществляется в русской речи одесситов лексическим, словообразовательным, грамматическим и экстралингвальным способами. Целью применения украинизмов часто бывает усиление эмоциональной выразительности речи.
The article defines the direction and degree of influence of the Ukrainian language in the lexical and phraseological system of the Russian speech in Odessa. The importance of the Ukrainian ethnic component in the macrocomponent of this idiom was elaborated. Features, caused by the influence of the Ukrainian language, have a different frequency of use. The using of Ukrainianisms with archesemes 'man', 'life', 'work', 'food', 'animal', 'plant', of Ukrainian names of geographical and astronomical objects, the nomenclature names, the using of diminutives is regular. Ukrainian verbs with archesemes 'movement' and "behavior1, nouns and adverbs with archesemes 'measure', connecting words, inteijections are used also in the Russian urban speech of Odessa. Phraseological Ukrainianisms reproduced in whole or in part in contaminated phraseological hybrids. Ethnic markedness of Ukrainianisms carried out by Odessans in the Russian speech in lexical, word-formation, grammar and extralinguistic ways. Residents of Odessa use different Ukrainianisms in the Russian language often to enhance its emotional expressiveness.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8985
Розташовується у зібраннях:Записки з українського мовознавства

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
30-40.pdf417.8 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.