Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8883
Title: Коллизионные принципы международного частного права в морском праве: особенности и сферы применения
Other Titles: Колізійні принципи міжнародного приватного права в морському праві: особливості та сфери застосування
Conflict of laws principles of private international law in the field of maritime law: particular qualities and application
Authors: Стрельцова, Евдокия Джоновна
Стрельцова, Євдокія Джонівна
Streltsova, Yevdokiia D.
Citation: Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Keywords: международное частное право
торговое мореплавание
морское право
коллизионные принципы
міжнародне приватне право
торговельне мореплавство
морське право
колізійні принципи
private international law
merchant shipping
maritime law
conflict of laws principles
Series/Report no.: ;Вип. 23.
Abstract: Статья посвящена анализу некоторых общих и специальных коллизионных принципов международного частного права, закрепленных в национальном законодательстве и международных актах, с выявлением их особенностей и сфер применения в морском праве.
В умовах інтенсифікації міжнародної інтеграції у сфері торговельного мореплавства необхідна інтеграція в сфері її правового регулювання. Дієву роль в цьому процесі покликані грати норми міжнародного приватного права – уніфіковані міжнародно-договірні матеріальні норми, а також колізійні норми і принципи, що застосовуються як самостійно, так і в сукупності, доповнюючи один одного. Аналіз ряду питань, пов’язаних із застосуванням колізійних норм і принципів до міжнародних відносин в сфері торгового мореплавання, зокрема, принципу закону прапора і автономії волі дозволяє зробити висновок, що поряд з вирішенням конфліктних ситуацій цей процес породжує і ряд правових проблем. Незважаючи на те, що сучасні підходи до колізійного методу змінюються в сторону його «лібералізації» і «пом’якшення», разом з тим представляється, що саме міжнародне приватне морське право як одна з найважливіших складових системи морського права має еволюціонувати як право уніфіковане, що враховує особливості різнонаціональних правових систем, інститутів і норм в їх різноманітті. Передумови виникнення морського права, історичні етапи його розвитку, включаючи сучасний, свідчать про справедливість цієї тези.
In the context of the intensification of international integration in the field of merchant shipping the need in integration of legal regulation in the area has been felt. Effective role in this process acquire the rules of international private law – unified substantive rules of international treaties as well as conflict of laws rules and principles applicable both independently and together, complementing each other. Analysis of a number of issues related to the application of conflict of laws rules and principles to the field of international merchant shipping, and in particular, the principle of autonomy of parties and the principle of a ship’s flag allows to conclude that, along with the resolution of conflicts, this process gives rise to a number of legal problems. Despite the fact that modern approaches concerning the conflict of laws method is being changed towards its «liberalization» and «mitigation», however, it appears that private international maritime law as one of the most important components of the law of the sea system should evolve as uniform, considering the overall diversity of different national legal systems, institutions and norms.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8883
Appears in Collections:Правова держава

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
174-181.pdf250.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.