Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8734
Назва: Моделювання тезаурусу української медичної термінології
Інші назви: Моделирование тезауруса украинской медицинской терминологии
Modelling thesaurus of ukrainian medical terminology
Автори: Філюк, Лілія Миколаївна
Филюк, Лилия Николаевна
Filiuk, Liliia M.
Бібліографічний опис: Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
Дата публікації: 2016
Видавництво: Астропринт
Ключові слова: медичний термін
медична термінологія
мікротерміносистема стоматології
транстермі- нологізація
запозичення
наностоматологія
медицинский термин
медицинская терминология
микротерминосистема стоматологии
транстерминологизация
заимствования
наностоматология
medical term
medical terminology
micro terminological system of stomatology
transterminologization
borrowings
nanostomatology
Серія/номер: ;№ 25, с. 94-98
Короткий огляд (реферат): Об’єктом дослідження у статті є медична термінологія, предметом — моделювання тезаурусу української медичної термінології. Мета полягає в демонстрації лексико-семантичних словотворчих процесів формування медичної термінології та вторинної номінації за допомогою запозичення і термінологізації. Представлені визначення понять «медичний термін», «медична термінологія», «мікротерміносистема підмови стоматології». Аналізуються мовні одиниці, що функціонують у спеціалізованій мікротерміносистемі підмови стоматології. Розглядаються лексико-семантичні словотвірні процеси в медичній термінології, які включають міжсистемне запозичення лексем через інтеграцію знань і запозичень термінів з різних галузей наук, а також через запозичення іншомовних лексем і терміноелементів з мови до мови. Досліджуючи подані приклади одиниць мікротерміносистеми стоматології та стоматологічних нанотехнологій, автор робить висновок, що багато стоматологічних термінів, запозичених з інших суміжних наук, зазнали термінологізації і транстермінологізації, явища переходу терміна з однієї терміносистеми до іншої, при якому здійснюється їхня зміна, переосмислення і фіксація вузькопрофесійного значення.
Объектом статьи является медицинская терминология, предметом — моделирование тезауруса украинской медицинской терминологии. Цель состоит в демонстрации лексико-семантических словообразовательных процессов формирования медицинской терминологии и вторичной номинации посредством заимствования и терминологизации. Представлены определения понятий «медицинский термин», «медицинская терминология», «микротерминосистема подъязыка стоматологии». Анализируются языковые единицы, функционирующие в специализированной микротерминосистеме подъязыка стоматологии. Рассматриваются лексико-семантические словообразовательные процессы в медицинской терминологии, включающие межсистемные заимствования лексем через интеграцию знаний и заимствований терминов из разных наук, а также через заимствования иноязычных лексем и терминоэлементов из одного языка в другой. Исследуя представленные примеры единиц микротерминосистемы стоматологии и стоматологических нанотехнологий, автор делает вывод, что многие стоматологические термины, заимствованные из других смежных наук, подвергаются терминологизации и транстерминологизации, переходят из одной терминосистемы в другую. При этом осуществляется их изменение, переосмысление и фиксация узкопрофессионального значения.
The object of the article is medical terminology, its subject is modeling thesaurus of Ukrainian medical terminology. The purpose of this article is to demonstrate lexical and semantic word-formative processes of formation of medical terminology and secondary nomination by borrowing and terminologization. Such notions as «medical term», «medical terminology», «micro terminological system of a sublanguage of stomatology» are presented here. The language units functioning in a specialized micro terminological system of terminology are analyzed. The author examines the lexical and semantic word-formative processes in medical terminology including inter-systemic borrowings of lexemes due to both the integration of knowledge and borrowings of terms from different scientific areas and borrowings of foreign lexemes and terminological elements from a language to a language. Investigating the given examples of the units of micro terminological system of stomatology and stomatological nanotechnologies the author comes to a conclusion that many stomatological terms borrowed from other adjoining sciences have been subject to terminologization and transterminologization, the phenomenon of transition of a term from one terminological system into another one where there can be seen their changing, reunderstanding and fixation of a strictly professional meaning.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8734
Розташовується у зібраннях:Мова

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
94-98.pdf162.64 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.