Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8717
Title: Аналіз інвестиційної привабливості економіки україни з позицій кон’юнктури на ринку нерухомості
Other Titles: Анализ инвестиционной привлекательности экономики украины с позиций конъюнктуры на рынке недвижимости
Investment analysis of ukrainian economy from the perspective of property market
Authors: Рудінська, Олена Володимирівна
Рудинская, Елена Владимировна
Rudinska, Olena V.
Citation: Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: ринок нерухомості
інвестиційний клімат
економіка України
сегменти ринку нерухомості
фактори конкурентоспроможності
девелопери
іноземні інвестиції
рынок недвижимости
инвестиционный климат
экономика Украины
сегменты рынка недвижимости
факторы конкурентоспособности
девелоперы
иностранные инвестиции
property market
investment climate
economy of Ukraine
property market segments
competitive factors
developers
foreign investments
Series/Report no.: ;Т. 14. вип. 3 (31)
Abstract: Вихід з кризи та економічне зростання будь-якої країни з ринковою економікою посилюється ефективним функціонуванням ринку нерухомості. Запорукою розвитку такого ринку в країні є попит на якісні об’єкти нерухомості, для фінансування, проектування, зведення та управління якими необхідна узгоджена робота команди фахівців. Цим зумовлена поява багатьох учасників ринку нерухомості, діяльність яких пов’язана з формуванням сучасної інфраструктури та споживчої вартості об’єктів нерухомості. Структура ринку нерухомості породжує його функції, які можна поділити, з одного боку, на мікроекономічні, що визначають внутрішні способи його дії, і макроекономічні – що характеризують його взаємодію з іншими сегментами економіки. З іншого боку, він має загальні функції, притаманні кожній ринковій організації (встановлення рівноважної ціни, забезпечення руху інвестиційних ресурсів та ін.), і специфічні, пов’язані з особливими можливостями нерухомості.
Выход из кризиса и экономический рост любой страны с рыночной экономикой сопровождается эффективным функционированием рынка недвижимости. Необходим активный рыночный спрос на качественные объекты недвижимости, для финансирования, проектирования и управления которыми необходима согласованная работа команды специалистов. Этим обусловлено появление профессиональных участников рынка недвижимости, деятельность которых связана с формированием современной инфраструктуры и потребительской стоимости объектов недвижимости. Структура рынка недвижимости порождает его функции, которые можно разделить, с одной стороны, на микроэкономические, определяющие внутренние способы его действия, и макроэкономические - характеризующие его взаимодействие с другими сегментами экономики. В статье проанализированы ценовая динамика на объекты недвижимости в Украине на начало 2016 года, оживление инвестиционного спроса, структура иностранных инвесторов и необходимые меры по улучшению инвестиционного климата как Украины в целом, так и Одесского региона.
The object of study in the article is the financial and economic relations on the formation of the investment climate in the Ukrainian property market. The article studies investment attractiveness of three major real estate market segments: commercial, residential and land from the standpoint of the dynamics of price situation and determine measures to improve the investment climate. Methods of statistical, graphical and economic analysis were used. By the statistical methods assessments of the situation on the market were analyzed. By the structural and functional method the nature and structure of the mechanism of foreign capital attracting was determined. Methodology comprehensive approach helped achieve the following results: factors, influencing the situation on the market; term vector, changing the dynamics of price indices for assets; preconditions intensified competition investors, especially foreign, in the market of real assets; ways of the investment climate at the property market improving. The main conclusion of the article is grounded analysis of the need to improve the investment climate in Ukraine through the early involvement of foreign capital in real estate assets. The increase in transactions in the real estate assets of real investment will affect the real economy.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8717
Other Identifiers: УДК 330.322
Appears in Collections:Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
97-113.pdf726.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.