Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8650
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБлайда, І. А.-
dc.contributor.authorВасильєва, Тетяна Володимирівна-
dc.contributor.authorХитрич, В. Ф.-
dc.contributor.authorВасильєва, Наталія Юріївна-
dc.contributor.authorДжамбек, О. І.-
dc.contributor.authorДжамбек, О. А.-
dc.contributor.authorБлайда, И. А.-
dc.contributor.authorВасильева, Татьяна Владимировна-
dc.contributor.authorВасильева, Наталья Юрьевна-
dc.contributor.authorДжамбек, О. И.-
dc.contributor.authorДжамбек, А. А.-
dc.contributor.authorBlayda, I. A.-
dc.contributor.authorVasylieva, Tetiana V.-
dc.contributor.authorChitrich, V. F.-
dc.contributor.authorVasylieva, Nataliia Yu.-
dc.contributor.authorDgambek, O. I.-
dc.contributor.authorDgambek, O. A.-
dc.date.accessioned2016-08-12T09:16:58Z-
dc.date.available2016-08-12T09:16:58Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationМікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnologyuk
dc.identifier.urihttp://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8650-
dc.description.abstractМета. Вивчення фізико-хімічних та мікробіологічних особливостей техногенних субстратів в залежності від часу їх зберігання. Методи. Атомно-емісійна і атомно-абсорбційна спектроскопія, потенціометричний метод і авторська запатентована електрохімічна комірка, стандартний мікробіологічний метод накопичувальних культур. Результати. Встановлено, що в відвалах при тривалому зберіганні відбувається концентрування за більшістю складових і окиснення йонів металів сировини до вищого ступеня з утворенням більш стійких рівноважних структур. Показано вплив власної мікробіоти субстратів відвалів на їх стійкість в процесі переробки. Отримано і кількісно оцінено накопичувальні культури мікроорганізмів різних фізіологічних груп, які формують мікробіоценоз субстратів. Встановлено кількісне переважання представників основних груп ацидофільних хемолітотрофних бактерій, як мезофільних, так і помірно термофільних, власної мікробіоти відвалів з тривалим часом зберігання, що призводить до більш вираженого прояву впливу біоценозу на фізико-хімічні характеристики цих субстратів. Висновки. В процесі накопичення та зберігання відвалів у їх складі відбуваються значні фізико-хімічні та мікробіологічні зміни, які повинні враховуватися при виборі умов утилізації цих техногенних субстратів біотехнологічними методами з використанням активності представників власної мікробіоти.uk
dc.description.abstractЦель. Изучение физико-химических и микробиологических особенностей техногенных субстратов в зависимости от срока их хранения. Методы. Атомноэмиссионная и атомно-абсорбционная спектроскопия, потенциометрический метод и авторская запатентованная электрохимическая ячейка, стандартный микробиологический метод накопительных культур. Результаты. Установлено, что в отвалах при длительном хранении происходит концентрирование по основным составляющим и окисление ионов металлов сырья до высшей степени с образованием более устойчивых равновесных структур. Показано влияние собственной микробиоты субстратов отвалов на их устойчивость в процессе переработки. Получены и количественно оценены накопительные культуры микроорганизмов различных физиологических групп, формирующих микробиоценоз субстратов. Установлено количественное преобладание представителей основных групп ацидофильных хемолитотрофных бактерий, как мезофильных, так и умеренно термофильных в собственной микробиоте отвалов с длительным сроком хранения, что приводит к более выраженному влиянию биоценоза на физико-химические характеристики этих субстратов. Выводы. В процессе накопления и хранения отвалов в их составе происходят значительные физико- химические и микробиологические изменения, которые должны учитываться при выборе условий утилизации этих техногенных субстратов биотехнологическими методами с использованием активности представителей собственной микробиоты.uk
dc.description.abstractAim. The physical-chemical and microbiological characteristics of technogenic substrates depending on the duration of their storage have been studied. Methods. Atomic emission and atomic absorption spectroscopy, potentiometric method and the author’s patented electrochemical cell, standard microbiological method of cumulative cultures. Results. It was established, that during long storage of waste dumps there occurs the components concentration and oxidation of metal ions, that were found in the waste dumps, to the highest degree of oxidation and were formed more stable equilibrium structures. The effect of indigenous microbiota of waste dumps to increase their resistance to the processing has been shown. As it has been shown the indigenous microbiota of waste dumps are facilitated of increase their resistance to the recycling. The cumulative culture of microorganisms of different physiological groups forming microbiocenosis of waste dumps were obtained and quantified. The quantitative predominance of representatives of major groups of chemolithotrophic acidophilus bacteria (both mesophilic and moderately thermophilic) of indigenous microbiota from waste dumps with extended storage period, has been established. That, in turn, leads to a more pronounced effect of microbiota on the physicochemical characteristics of these waste dumps. Conclusion. The physical, chemical and microbiological changes are significant in storage dumps composition in the process of their accumulation. This should be taken into account in selecting the conditions of utilization of technogenic substrates by biotechnological methods using active members of their own microbiota.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherОдеський національний університетuk
dc.relation.ispartofseries;№ 2 (34).-
dc.subjectвідвалиuk
dc.subjectмікробіотаuk
dc.subjectвилуговуванняuk
dc.subjectацидофільні хемолітотрофні бактеріїuk
dc.subjectотвалыuk
dc.subjectмикробиотаuk
dc.subjectвыщелачиваниеuk
dc.subjectацидофильные хемолитотрофные бактерииuk
dc.subjectwaste dumpsuk
dc.subjectmicrobiotauk
dc.subjectbioleachinguk
dc.subjectchemolithotrophic acidophilus bacteriauk
dc.titleФізіко-хімічна та мікробіологічна характеристика породних відвалів збагачення вугілляuk
dc.title.alternativeФизико-химическая и микробиологическая характеристика породных отвалов обогащения угляuk
dc.title.alternativePhysicochemical and microbiological characteristics of the waste dumps after coal enrichmentuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:Мікробіологія і біотехнологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75-90+.pdf1.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.