Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8647
Title: Утворення полівидової біоплівки молочнокислими бактеріями Lactobacillus plantarum Р17630 та дріжджоподібними грибами Саndidа аlbiсаns АТСС 18804
Other Titles: Образование поливидовой биопленки молочнокислыми бактериями Lactobacillus plantarum Р17630 и дрожжеподобными грибами Саndidа аlbiсаns АТСС 18804
Multispecies biofilm formation by lacticacid bacteria Lactobacillus plantarum Р17630 and yeasts Саndidа аlbiсаns АТСС 18804
Authors: Русакова, М. Ю.
Русакова, М. Ю.
Rusakova, M. Yu.
Citation: Мікробіологія і біотехнологія=Microbiology & Biotechnology
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет
Keywords: полівидова біоплівка
Lactobacillus plantarum
Candida albicans
антагонізм
поливидовая биопленка
антагонизм
multispecies biofilm
antagonism
Series/Report no.: ;№ 2 (34).
Abstract: Вивчення взаємодії клітин Lactobacillus plantarum Р17630 та Candida аlbiсаns АТСС 18804 при утворенні полівидової біоплівки та встановлення основних етапів її формування. Методи. Взаємодію клітин Lactobacillus рlantarum Р17630 та Саndidа аlbiсапs АТСС 18804 при утворенні моно- та полівидової біоплівок вивчали за культивування у живильних середовищах MRS і Сабуро. Структуру біоплівок та наявність окремих структурних складових, які визначають ступінь зрілості мікробних асоціацій, визначали за забарвленням кристалічним фіолетовим. Реєстрацію взаємовідносин впродовж формування полівидової біоплівки здійснювали шляхом порівняння показників її оптичної щільності з показниками монобіоплівок L. plantаrum Р17630 та C. albicans АТСС 18804. Результати. Найбільш інтенсивне утворення монобіоплівки окремими штамами L. plantarum Р17630 та С. аlbiсапs АТСС 18804 відбувалося впродовж перших двох діб культивування у рідкому живильному середовищі Сабуро. Під час утворення полівидової біоплівки між L. plantarum Р17630 та С. аlbiсапs АТСС 18804 розвивалася антагоністична взаємодія, найбільший прояв якої спостерігався впродовж перших 48 год культивування, визначаючи порушення структурних компонентів біоплівки. Висновки. В процесі формування моновидових біоплівок було визначено три основних етапи: адгезія клітин до щільної поверхні (перші 24 год), утворення окремих мікроколоній (впродовж другої доби) та формування зрілого суцільного клітинного шару (за 96 год інкубації). Антагоністична взаємодія L. plantarum Р17630 та С. аlbiсапs АТСС 18804 у складі полівидової біоплівки, зокрема уповільнення розвитку дріжджоподібних грибів та утворення ними суцільного міцелію, була більш вираженою при утворенні еукаріотним учасником угруповання гіфів, ніж окремих дріжджоподібних клітин.
Изучение взаимодействия клеток Lactobacillus plantarum Р17630 и Candida аlbiсаns АТСС 18804 при образовании поливидовой биопленки и определение основных этапов ее формирования. Методы. Взаимодействие клеток Lactobacillus рlantarum Р17630 и Саndidа аlbiсапs АТСС 18804 при образовании моно- и поливидовой биопленки изучали при культивировании в питательных средах MRS и Сабуро. Структуру биопленок и наличие отдельных структурных составляющих, которые определяют степень зрелости микробных ассоциаций, определяли при окрашивании кристаллическим фиолетовым. Регистрацию взаимоотношений во время формирования поливидовой биопленки осуществляли путем сравнения показателей ее оптической плотности с показателями монобиопленок L. plantаrum Р17630 и C. albicans АТСС 18804. Результаты. Наиболее интенсивное образование монобиопленки отдельными штаммами L. plantarum Р17630 и С. аlbiсапs АТСС 18804 происходило в течение первых двух суток культивирования в жидкой питательной среде Сабуро. Во время образования поливидовой биопленки между L. plantarum Р17630 и С. аlbiсапs АТСС 18804 развивалось антагонистическое взаимодействие, наибольшее проявление которого наблюдалось в течение первых 48 часов культивирования, обуславливая нарушения структурных компонентов биопленки. Выводы. В процессе формирования моновидовых биопленок было определено три основных этапа: адгезия клеток к твердой поверхности (первые 24 ч), образования отдельных микроколоний (в течение вторах суток) и формирование зрелого сплошного слоя клеток (за 96 ч инкубации). Антагонистическое взаимодействие L. plantarum Р17630 и С. аlbiсапs АТСС 18804 в составе поливидовой биопленки, в частности замедления развития дрожжеподобных грибов и формирования ими сплошного мицелия, было более выраженным при образовании эукариотным участником сообщества гифов, чем отдельных дрожжеподобных клеток.
Aim. The study Lactobacillus plantarum Р17630 and Candida albisans АТСС 18804 cell interaction in multispecies biofilm and its main formation stage identification. Methods. Interaction of Lactobacillus рlantarum Р17630 and Саndidа аlbiсапs АТСС 18804 cells during the formation of mono- and multispecies biofilm was studied using culture media: MRS and Sabouraud. The biofilm structure and certain structural component presence determined the maturity level of microbial associations were detected by crystal violet staining. The interactions were registered during the polyspecies biofilm formation by comparing its optical density with L. plantarum Р17630 and C. albicans АТСС 18804 monospecies ones. Results. The most intensive formation of monospecies biofilms by individual L. рlantarum Р17630 and С. аlbiсапs ATCC 18804 strains occurred within the first two days cultivation in liquid medium Sabouraud. The most manifestation of the developed antagonistic interaction between L. рlantarum and С. аlbiсапs was observed for the first 48 hrs of cultivation, defining breach of the structural biofilm components. Conclusions. The adhesion of cells to solid surface (first 24 hrs), the individual microcolony formation (for the second day) and mature cell layer forming (96 hrs incubation) were three main phases during the monospecies biofilm formation. The antagonistic interaction between L. рlantarum and С. аlbiсапs as a part of multispecies biofilms, in particular slowing down the yeast development and mature cell layer formation, was more influenced on the hyphae community generation than individual yeast cells.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8647
Appears in Collections:Мікробіологія і біотехнологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41-53.pdf4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.